Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii de elaborare raport privind impactul ocupaţional al măsurilor active implementate în cadrul proiectului POSDRU/82/5.1/S/59573 - STOP şomajului în rândul tinerilor!" | SIVECO Romania

Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii de elaborare raport privind impactul ocupaţional al măsurilor active implementate în cadrul proiectului POSDRU/82/5.1/S/59573 - STOP şomajului în rândul tinerilor!"

Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: "STOP şomajului în rândul tinerilor!"
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Nr de identificare al contractului: POSDRU/82/5.1/S/59573

Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii de elaborare raport privind impactul ocupaţional al măsurilor active implementate în cadrul proiectului POSDRU/82/5.1/S/59573 - STOP şomajului în rândul tinerilor!"

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează in baza Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr.1050/2012, privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţa" emis de Ministrul Afacerilor Europene, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art 8 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9, lit. c1 din aceeaşi ordonanţă

"Servicii de elaborare raport privind impactul ocupaţional al măsurilor active implementate în cadrul proiectului POSDRU/82/5.1/S/59573  - STOP şomajului în rândul tinerilor!"

pentru implementarea proiectului "STOP şomajului în rândul tinerilor!" finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5: "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.1: "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"

cod CPV: 79315000-5 - Servicii de cercetare socială

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 06.09.2013, ora 11:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în Lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de 218.000 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: de la data semnării contractului de către ambele părţi până la data de 31.10.2013.

Durata de execuţie a contractului: de la data semnării contractului de către ambele părţi până la data de 30.09.2013.

Data si ora deschiderii ofertelor: 06.09.2013, ora 12:00.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa d-nei Mihaela Baciu, e-mail: mihaela.baciu@siveco.ro sau d-nei Anca Andronic, e-mail: anca.andronic@siveco.ro;    tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.