Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii de difuzare spoturi publicitare" pe 2 LOTURI în cadrul proiectului "La un click de educaţia modernă şi eficientă", ID 62150 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii de difuzare spoturi publicitare" pe 2 LOTURI în cadrul proiectului "La un click de educaţia modernă şi eficientă", ID 62150

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeşte în oameni!
Titlul proiectului: "La un click de educaţia modernă şi eficientă"
Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/ 62150

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii de difuzare spoturi publicitare" pe 2 LOTURI în cadrul proiectului "La un click de educaţia modernă şi eficientă", ID 62150

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin Procedura de achiziţie conform Ordinului nr. 1050 din 26.10.2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă" emis de Ministrul Afacerilor Europene, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art 8 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9, lit. c1din aceeaşi ordonanţă,

Servicii de difuzare spoturi publicitare pe loturi:

  • Lotul 1 - Servicii difuzare spoturi audio - video şi servicii monitorizare difuzări TV
  • Lotul 2 - Servicii difuzare radio, online, presă şi servicii monitorizare pentru difuzările aferente celor 3 categorii de canale media,

pentru implementarea proiectului "La un click de educaţia modernă şi eficientă" finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

Cod CPV: 79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.                                          

Ofertele se vor depune până la data de 10.09.2013 ora 10:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru "Servicii de difuzare spoturi publicitare" este de 658.000 lei, fără TVA, din care:

  • LOT 1 - Servicii difuzare spoturi audio - video şi servicii monitorizare difuzări TV - valoare estimată 434.700 lei
  • LOT 2 - Servicii difuzare radio, online, presă si servicii monitorizare pentru difuzările aferente celor 3 categorii de canale media - valoare estimată 223.300 lei.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: 31.10.2013.

Executarea serviciilor se va realiza de la data semnării contractului până cel tarziu în data de 30.09.2013.

Data şi ora deschiderii ofertelor 10.09.2013, ora 11:00.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoane de contact:

  1. Monica Iavorschi, e-mail: monica.iavorschi@siveco.ro; tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91
  2. George Petrişor, e-mail: george.petrisor@siveco.ro; tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.