Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Produse promoţionale personalizate", ID 62665 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Produse promoţionale personalizate", ID 62665

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeşte în oameni !

Titlul proiectului: "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice"
Axa prioritară 1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62665

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Produse promoţionale personalizate" în cadrul proiectului "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice", ID 62665

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin Procedura de achizitie conform Ordinului nr. 1050 din 26.10.2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta” emis de Ministrul Afacerilor Europene, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art 8 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9, lit. c1 din aceeaşi ordonanţă,

"Produse promoţionale personalizate"

pentru implementarea proiectului "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice" finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

Cod CPV:  

  • 79822500-7 – servicii de proiectare grafică
  • 79823000-9 – servicii de tiparire şi de livrare

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.              

Ofertele se vor depune până la data de 14.05.2013 ora 10:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea totală estimată a contractului pentru „Produse promoţionale personalizate, este de 10.770 lei, fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.
Durata contractului: 30.06.2013
Data si ora deschiderii ofertelor: 14.05.2013 ora 12.00

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoana de contact: Margareta Marin, e-mail: margareta.marin@siveco.ro; tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.