Anunţ de participare la procedura competitivă pentru achiziţia de "Servicii de hrană şi inchiriere săli de curs" pentru activităţile de formare din cadrul proiectului cu ID 64237 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura competitivă pentru achiziţia de "Servicii de hrană şi inchiriere săli de curs" pentru activităţile de formare din cadrul proiectului cu ID 64237

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Investeşte în oameni!

Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes
Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

Anunţ de participare la procedura competitivă pentru achiziţia de „Servicii de hrană şi inchiriere săli de curs” pentru activităţile de formare din cadrul A3 – Programe de formare profesională adresate femeilor în cadrul proiectului „Şanse egale pentru cariere de succes” - POSDRU/97/6.3/S/64237

S.C. SIVECO Romania SA, cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin procedura competitivă, conform prevederilor din Instrucţiunea 26/2010 - Anexa 1 emisă de AMPOSDRU, "Servicii de hrană şi inchiriere săli de curs”, necesare pentru implementarea proiectului “Şanse egale pentru cariere de succes”, proiect cofinantat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare  POSDRU/97/6.3/S/64237 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. 

70130000-7 – Servicii de inchiriere sau vânzare de imobile;  55520000-1 Servicii de catering

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional. 

Ofertele se vor depune până la data de 16.07.2012 ora 12:00 la sediul nostru din Şoseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”. 

Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului. Preţul va fi ofertat pentru fiecare lot în parte conform cerinţelor din documentaţia pentru ofertanţi. 

Valoarea estimată totală defalcată pe cele 8 loturi este următoarea:

  • Lot 1 – 35.310 Lei, fara TVA
  • Lot 2 – 37.550 Lei, fara TVA
  • Lot 3 – 37.550 Lei, fara TVA
  • Lot 4 – 37.550 Lei, fara TVA
  • Lot 5 – 37.550 Lei, fara TVA
  • Lot 6 – 37.550 Lei, fara TVA
  • Lot 7 – 37.550 Lei, fara TVA
  • Lot 8 – 37.550 Lei, fara TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor. 

Durata contractului: 6 luni. 

Documentaţia pentru ofertanţi şi informaţii despre procedură se pot obţine  în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru. Persoana de contact Rodica Papadopol, e-mail: rodica.papadopol@siveco.ro ; tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91. 

Anunţul complet şi documentaţia de atribuire pot fi consultate mai jos.