Anunţ de participare la procedura de cercetare a pieţei - studiu al pieţei pentru achiziţia de Servicii de multiplicare (fotocopiere) în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes" - ID 64237 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura de cercetare a pieţei - studiu al pieţei pentru achiziţia de Servicii de multiplicare (fotocopiere) în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes" - ID 64237

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Investeşte în oameni!
   
Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes
Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

 

Anunţ de participare la procedura de cercetare a pieţei – studiu al pietei pentru achiziţia de Servicii de multiplicare (fotocopiere) în cadrul proiectului „Şanse egale pentru cariere de succes” – ID 64237


S.C. SIVECO Romania SA, cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin procedura de achiziţie „procedura de cercetare a pieţei – studiu al pietei”, conform prevederilor din Instructiunea 26/2010 - Anexa 1 emisă de AMPOSDRU, "servicii de multiplicare (fotocopiere)”, necesare pentru implementarea proiectului “Şanse egale pentru cariere de succes”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare  POSDRU/97/6.3/S/64237 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

 

Codul de clasificare CPV : 79521000-2 – Servicii de multiplicare (fotocopiere)
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

 

Ofertele se vor depune până la data de 29.06.2012 ora 14:00 la sediul nostru din Şoseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.
 

Valoarea estimată a contractului este de 992,00 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

 

Durata contractului: 3 luni

 

Specificaţiile tehnice şi informaţii despre procedură se pot obţine  în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru. Persoana de contact Rodica Papadopol, e-mail: rodica.papadopol@siveco.ro ; tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.