Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii de cazare, hrană, transport participanţi şi închiriere săli de curs" - POSDRU/97/6.3/S/64237 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii de cazare, hrană, transport participanţi şi închiriere săli de curs" - POSDRU/97/6.3/S/64237

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!                               

Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes
Axa prioritară 6. "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii de cazare, hrană, transport participanţi şi închiriere săli de curs" pentru activităţile de formare din cadrul A3 – Programe de formare profesională adresate femeilor în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes" - POSDRU/97/6.3/S/64237

S.C. SIVECO Romania SA, cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, va invita sa participati la procedura de achizitie , , avand ca obiect "Servicii de cazare, hrana, transport participanti si inchiriere sali de curs”, necesare pentru implementarea proiectului “Şanse egale pentru cariere de succes, proiect cofinantat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finantare POSDRU/97/6.3/S/64237 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”. Procedura de achiziţie se derulează în conformitate cu prevederile din Ordinul MAE 1050/2012, pe 8 loturi.

70130000-7 – Servicii de inchiriere sau vanzare de imobile, 5520000-1 - Servicii de catering, 55100000-1 – Servicii hoteliere, 60100000-9 – Servicii de transport rutier.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 28.12.2012 ora 12:00 la sediul nostru din Şoseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut". Atribuirea contractului se va face pe fiecare lot în parte.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 28.12.2012 ora 14:00.

Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului. Preţul va fi ofertat pentru fiecare lot în parte conform cerinţelor din documentaţia pentru ofertanţi.

Valoarea estimată totală defalcată pe cele 8 loturi este următoarea:

Lot 1 – 17.784 Lei, fără TVA
Lot 2 – 45.342 Lei, fără TVA
Lot 3 – 45.069 Lei, fără TVA
Lot 4 – 131.511 Lei, fără TVA
Lot 5 – 64.695 Lei, fără TVA
Lot 6 – 87.966 Lei, fără TVA
Lot 7 – 72.408 Lei, fără TVA
Lot 8 – 29.967 Lei, fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.
Tipul contractului: contract de servicii.
Durata contractului: 3 luni.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru.

Persoana de contact: Rodica Papadopol, e-mail: rodica.papadopol@siveco.ro; tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.