Anunţ privind achiziţia de "Servicii de publicare anunturi publicitare in ziare", ID 62665 | SIVECO Romania

Anunţ privind achiziţia de "Servicii de publicare anunturi publicitare in ziare", ID 62665

Proiect cofinanţat din Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!
Titlul proiectului: "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice"
Axa prioritară 1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62665

Anunţ privind achiziţia de "Servicii de publicare anunţuri publicitare în ziare" în cadrul proiectului "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice", ID 62665

S.C. SIVECO Romania SA, cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin procedura de achiziţie „cumparare directă” "Servicii de publicare anunţuri publicitare în ziare" conform prevederilor Ordinului 1050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţa” emis de Ministrul Afacerilor Europene pentru implementarea proiectului POSDRU/87/1.3/S/62665.

Proiectul POSDRU/87/1.3/S/62665 "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice" este cofinantat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finantare POSDRU/87/1.3/S/62665, Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”

COD CPV ”22200000-2 - Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste”

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 29.04.2013 ora 12:00 la sediul nostru din Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut". Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de 30.000 LEI, fără TVA.           

Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: până la data de 30.11.2013.

Specificaţiile tehnice şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru. Persoana de contact: Bogdan Tănăsescu, tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91, email bogdan.tanasescu@siveco.ro.