Anunţ privind achiziţia de "Produse promotionale personalizate" în cadrul proiectului "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a | SIVECO Romania

Anunţ privind achiziţia de "Produse promotionale personalizate" în cadrul proiectului "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Investeşte în oameni !

Titlul proiectului: „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”
Axa prioritară 1. „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62771


Anunţ privind achiziţia de „Produse promotionale personalizate” în cadrul proiectului „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”, ID 62771

 

Data: 30.05.2012


Proiectul “Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”.

 

Obiectivul general al proiectului este acela de a creşte accesul la un învăţământ de calitate prin intermediul unor demersuri educaţionale interdisciplinare şi transdisciplinare orientate spre dezvoltarea competenţelor solicitate de societatea modernă şi prin optimizarea procesului educaţional prin utilizarea TIC, inclusiv a tehnologiilor multi-touch.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 30 luni.
 

SIVECO Romania S.A., în calitate de partener in cadrul proiectului, responsabil pentru implementarea activităţilor de publicitate, informare şi diseminare în proiect, lansează procedura de achizitie/cumparare directa, în conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice, O.U.G. nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de „Produse promotionale personalizate”, necesare pentru desfasurarea in conditii optime a seminariilor si conferintelor regionale si a cursurilor organizate in cadrul proiectului implementarii Proiectului ” Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”, ID 62771, prin procedura de achizitie directa”:

 

• Mape personalizate
• Bloc-notes-uri personalizate
• Pixuri personalizate
• Memory stick-uri personalizate cu agatatoare

 

Coduri CPV: 
79822500-7 – servicii de proiectare grafica
79823000-9 – servicii de tiparire si de livrare

 

I. Specificatii tehnice

 

A. 150 mape personalizate cu urmatoarele caracteristici:

- Format:  220 x 305 mm si cotor de 10 mm
- Culori: 4+0 coperta, 1+1 interior
- Coperta: speciala 300-350 g/mp
- Finisare: stantata speciala, biguire,  buzunar special pentru carte de vizita
- Tiraj: 150 de exemplare
- Termen de creaţie, producţie şi livrare Maxim 5 de zile de la semnarea contractului

 

Concepţia grafică

 

Mapa trebuie sa respecte cerintele Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2007-2013 in Romania. Acest manual poate fi accesat pe urmatoarea pagina de internet:
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf .

 

Cerinţe:
 

Ofertantul va prezenta propunerea de concept grafic (macheta) pe tipo-dimensiunea ceruta
Coperta va cuprinde:
•  Identitatea vizuala a proiectului
• Titlul programului
• Titlul proiectului
• Editorul materialului
• Data publicării
• Citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.


Se va prezenta o mostra tiparita personalizata. Absenta mostrei va conduce la descalificarea ofertantului

 

 B. Bloc notes personalizat
- Format:  A4, 48 de file
- Culori: 4+0 coperta, 1+1 interior
- Coperta: cop 1 - 350 gr/mp, plastifiat mat, cop 4 – duplex 400g/mp cu spate alb
- Interior:  offset 80g/mp
- Finisare: Prindere pe latura de sus cu spiră metalică
- Tiraj: 150 de exemplare
- Probe de tipar
- Termen de creaţie, producţie şi livrare Maxim 5 de zile de la semnarea contractului

 

Conceptie grafica

Coperta va cuprinde:
o Identitatea vizuala a proiectului
o Titlul programului
o Titlul proiectului
o Editorul materialului
o Data publicării
o Citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
 

Conţinutul bloc notes-ului va sublinia mesajul care trebuie transmis în conformitate cu obiectivul general, obiectivele specifice, activităţile şi grupul ţintă ale proiectului.
Se va prezenta o mostra tiparita personalizata. Absenta mostrei va conduce la descalificarea ofertantului.


C.  Pixuri personalizate

 

Material:  plastic/metal
Deschidere: răsucire/ apasare
Culoare: pastă albastru
Personalizare: 1 poziţie, policromie
Tiraj: 150 de exemplare
Termen de creaţie, producţie şi livrare: Maxim 5 de zile de la semnarea contractului

 

Ofertantul va folosi pixuri care să asigure calitate în timp, personalizarea va fi plasată într-un loc vizibil.

 

D. 150 memory stick-uri personalizate cu agatatoare de minimum 4GB
Se va prezenta o mostra personalizata. Absenta mostrei va conduce la descalificarea ofertantului

 

Ambalarea materialelor
Toate materialele vor fi ambalate in pachete ce vor conţine maximum 50 de bucati şi livrate pe categorii de produse.

 

Livrare
Materialele vor fi livrate intr-o singura transa la sediul achizitorului din Bucureşti, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti 73-81, Sector 1, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4

 

Produsele  care vor fi livrate in cadrul contractului sunt urmatoarele:

Nr crt                 Descriere serviciu                                   Cantitate (articole)
1                        Mape personalizate                                           150
2                        Bloc Notes-uri personalizate                               150
3                        Pixuri personalizate                                           150
4         Memory stick-uri personalizate cu agatatoare                     150

 

Alte cerinţe

 

- Toate materialele tiparite si care fac obiectul prezentei achizitii trebuie sa se realizeze prin respectarea tuturor prevederilor manualului de identitate vizuala POS DRU, care sa ofere un concept unitar al tuturor materialelor publicitare.

 

Absenţa oricărei mostre va duce la descalificarea ofertei.
- Toate materialele vor fi tipărite în limba română.
- Achizitorului ii sunt transferate dreptul de proprietate intelectuala si de folosinta atat asupra imaginilor, cat si asupra machetelor finale pentru tiparire.
- Achizitorul are dreptul de a refuza întregul tiraj în situaţia în care identifică 10 exemplare din fiecare articol care nu corespund din punct de vedere calitativ - tipar înecat, pete de cerneală, margini neregulate sau asimetrice ş.a.


 

Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale.


 

 

Ofertantii vor depune obligatoriu ca documente de calificare :

 

o Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerţului, de pe lângă instanţa competentă, în original  sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii conform codului CAEN, valabil la data depunerii ofertelor. Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate realizarea de servicii de tipul celor supuse ofertării.
 

 

o Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, Formularul nr. 1 -. în original
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află în una din situaţiile prevăzute de art. 691 din O.U.G. nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontratanti sau terti sustinatori
 

Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Nume/Prenume                                                          Functie
Irina SOCOL                                                 Presedinte si Director General
Alexandru Mihail RADASANU                          Vicepresedinte Cercetare si Dezvoltare
Doina Mihaela BINIG                                     Vicepresedinte Strategie
Daniela BICHIR                                            Vicepresedinte Calitate si Resurse Umane
Florian-Gabriel ILIA                                       Vicepresedinte
Bogdan CIUNGRADI                                      Vicepresedinte Financiar
Aurora-Ecaterina CRUSTI                               Vicepresedinte Adjunct Divizia Comerciala
Adelina Simina PREDESCU                             Consilier juridic
Alexandra Corina Tanase                               Consilier CEO, Expert achizitii
Margareta MARIN                                           Manager de proiect
Camelia Mocanu                                            Economist
Bogdan TANASESCU                                      Manager de proiect
Razvan Codreanu                                          Consilier juridic
 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din OUG nr. 66/2011 – Formularul 2in original
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află în una din situaţiile prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontratanti sau terti sustinatori
 

• Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, precum si membrii comisie de evaluare sunt:
Nume/Prenume                                                       Functie
Irina SOCOL                                          Presedinte si Director General
Alexandru Mihail RADASANU                   Vicepresedinte Cercetare si Dezvoltare
Doina Mihaela BINIG                              Vicepresedinte Strategie
Daniela BICHIR                                     Vicepresedinte Calitate si Resurse Umane
Florian-Gabriel ILIA                                Vicepresedinte
Bogdan CIUNGRADI                               Vicepresedinte Financiar
Aurora-Ecaterina CRUSTI                        Vicepresedinte Adjunct Divizia Comerciala
Adelina Simina PREDESCU                      Consilier juridic
Alexandra Corina TANASE                       Consilier CEO, Expert achizitii
Margareta MARIN                                    Manager de proiect
Bogdan TANASESCU                               Manager de proiect
Camelia MOCANU                                   Economist
Razvan CODREANU                                 Consilier juridic
Teodora MANEA                                      Contabil Sef

Prezentarea documentelor de calificare de catre ofertanti este obligatorie
Neprezentarea propunerii tehnice si / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

 

II. Informatii privind procedura
Contractul va fi acordat operatorului economic care va transmite o oferta care sa indeplineasca specificatiile tehnice cerute si care ofera cel mai mic pret evaluat. Ofertantii pot depune o singura oferta pentru serviciile mai sus mentionate, la urmatoarea adresa:
S.C. SIVECO Romania S.A.
Bogdan Tanasescu
Adresă: Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, Bucureşti
Tel: +40 21 302 33 00; fax: +40 21 302 33 91;
E-mail: Bogdan.Tanasescu@siveco.ro

 

a. Orice oferta primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
 

b. Data limita pentru primirea ofertelor  este 05.06.2012, ora 12.00, la adresa mai sus mentionata.
 

c. Ofertele pot fi  transmise prin posta, curier, sau depuse personal la adresa achizitorului.
 

d. Oferta financiara  se va prezenta astfel :
1. Pretul ofertat va include toate cheltuielile legate de realizarea conceptiei grafice si tipărirea materialelor solicitate conform Specificatiilor tehnice mentionate in acest document.
2. Preturile vor  fi  prezentate in Lei, fara TVA.
3. Preturile precizate in oferta operatorului economic vor ramane ferme pe toata durata derularii contractului.
4. Ofertele considerate conforme din punct de vedere al specificatiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preturilor, fara TVA. Contractul se acorda operatorului economic care ofera cel mai scazut pret.
5. Oferta financiară se va întocmi respectând formularul 1, anexă la prezentul document.
 

e. Oferta depusa trebuie sa fie valabila 30 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor mentionata la lit. b.
 

f. Contractul va intra in vigoare la data semnarii acestuia si va fi valabil pana la data de 31.07.2012
 

g. Plata serviciilor se va face in Lei, prin ordin de plata, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. Achizitorul va receptiona serviciile prestate pe baza Procesului verbal de receptie.
 

h. Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni până vineri, între orele 10.00 - 16.30 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale la adresa de mai jos:
 

Contact: SIVECO Romania S.A.
Bogdan Tanasescu
Adresă: Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti
Tel: +40 21 302 33 00; Fax: +40 21 302 33 91
E-mail: Bogdan.Tanasescu@siveco.ro

Anunţul complet şi documentaţia de atribuire pot fi regăsite mai jos.