Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii poştale şi de curierat" în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes" - ID 64237 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii poştale şi de curierat" în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes" - ID 64237

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeşte în oameni!
Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes
Axa prioritară 6. "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de “Servicii poştale şi de curierat” în cadrul proiectului “Şanse egale pentru cariere de success” -  ID 64237

S.C. SIVECO Romania SA, cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin procedura de achiziţie "cumparare directă" conform prevederilor Ordinului 1050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţa" emis de Ministrul Afacerilor Europene, "Servicii poştale şi de curierat", necesare pentru implementarea proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes", proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare POSDRU/97/6.3/S/64237, Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"; Domeniul major de intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii".

Codul de clasificare CPV : 64100000-7 - Servicii poştale şi de curierat

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.             

Ofertele se vor depune până la data de 26.03.2013 ora 12:00 la sediul nostru din Şoseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut". Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de 39.000 LEI, fără TVA.    

Valabilitatea ofertei: 45 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: 3 luni

Specificaţiile tehnice şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet http://www.siveco.ro sau de la sediul nostru.

Persoana de contact Rodica Papadopol, e-mail: rodica.papadopol@siveco.ro; tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.