Au fost stabilite criteriile de selecţie în programele de formare organizate în cadrul proiectului "Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar - utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate" | SIVECO Romania

Au fost stabilite criteriile de selecţie în programele de formare organizate în cadrul proiectului "Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar - utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate"

Miercuri, Martie 23, 2011

Bucureşti, 23 martie 2011

Au fost stabilite criteriile de selecţie în programele de formare organizate în cadrul proiectului "Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar - utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate"

Din data de 23 martie 2011, odată cu lansarea site-ului proiectului, www.competente-it.ro, candidaţii au posibilitatea de a se preînscrie online la programele de formare, prin completarea unui formular ce se regăseşte pe site-ul proiectului.

Profilul cursantului este definit prin criteriile de selecţie următoare:
• să facă parte din personalul didactic sau didactic auxiliar din învăţământul secundar inferior (şcoli de arte şi meserii), secundar superior (colegii, grupuri şcolare, licee, seminarii) şi postsecundar non-terţiar (şcoli postliceale);
• să aibă cunoştinţe de operare PC;
• să fie interesat de domeniul administrării reţelelor de calculatoare;
• să aibă spirit de iniţiativă.

Selecţia participanţilor la curs se va realiza la nivel judeţean, selectându-se în medie 3 persoane din fiecare unitate de învăţământ, conform criteriilor unitare de selecţie enumerate şi a experienţei în domeniu, respectându-se indicatorii proiectului.

Astfel, reamintim că grupul ţintă al proiectului este constituit din:
• 4.278 de membri ai personalului didactic şi didactic auxiliar
din care
[b4] cel puţin 2.139 de femei
şi
[b4] cel puţin 210 persoane din mediul rural.

Printre beneficiile concrete ale participării la cursurile de formare:
pentru cursanţi...
[b4] 25 de credite profesionale transferabile pentru cei peste 4.200 de cursanţi iniţiali
[b4] 15 credite profesionale transferabile pentru cei 84 selectaţi ulterior, din cei peste 4.200 iniţiali
[b4] posibilitatea de a dobândi competenţe profesionale într-o nouă ocupaţie, anume administrator de reţea de calculatoare, într-un domeniu aflat în expansiune pe piaţa muncii şi important pentru societatea bazată pe cunoaştere
[b4] posibilitatea pentru cursanţi de a-şi completa norma şcolară şi de a nu părăsi sistemul de învăţământ
[b4] posibilitatea de integrare într-un sistem social echitabil.

pentru sistemul de învăţământ în general...
[b4] posibilitatea extinderii utilizării Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (TIC) în şcoli
[b4] folosirea la capacitate maximă (folosirea de platforme e-learning, dezvoltarea de lecţii pe aceste platforme, dezvoltare de soft etc.) a laboratoarelor de informatică cu care au fost dotate liceele din România prin intermediul Sistemului Educaţional Informatizat (S.E.I.)
[b4] îmbunătăţirea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din licee şi abilitarea acestora atât în sensul dobândirii de competenţe necesare unor ocupaţii noi în sistemul de învăţământ, precum şi în sensul formulării unei oferte educaţionale actuale, de calitate
[b4] programul de formare dezvoltat în cadrul proiectului, inclusiv aplicaţiile software, rămân la dispoziţia sistemului educaţional şi după finalizarea proiectului
[b4] suportul de curs şi modul de implementare a programului de formare pot constitui un model generic, în vederea multiplicării demersului pentru întreg personalul didactic şi didactic auxiliar responsabil de administrarea laboratoarelor de informatică, dar şi pentru alte categorii de personal din educaţie/alte sectoare de activitate.

În determinarea grupului ţintă al proiectului, precum şi în elaborarea şi implementarea proiectului, au fost şi sunt promovate egalitatea de şanse, nediscriminarea şi incluziunea socială.

Fiecare cadru didactic sau didactic auxiliar selectat să participe la programul de formare desfăşurat în cadrul proiectului va primi un email prin care va fi înştiinţat asupra admiterii sale în programul de formare, urmând să completeze, în original, următoarele documente:

• Formularul de înscriere
• Formularul individual de înregistrare a grupului ţintă
• Declaraţie privind prelucrarea datelor personale.

Aceste trei documente, împreună cu:

• Copie după diplomă de licenţă, certificat, atestat, etc. din care să rezulte că solicitantul deţine cunoştinţe de operare PC (prin cunoştinţe de operare PC se înţelege în acest caz utilizarea mediului Internet şi a aplicaţiilor din pachetul Microsoft Office)
• Copie CI/BI
• Copie diplomă de studii de la ultima instituţie de învăţământ absolvită, care să ateste specializarea
• Copie certificat căsătorie sau alte acte privind schimbarea numelui (dacă este cazul)
• Adeverinţă de la instituţia de provenienţă din care rezultă funcţia, specializarea şi norma/încadrarea constituie dosarul personal al candidatului şi vor fi depuse la nivelul fiecărui judeţ, la o adresă ce va fi comunicată ulterior pe site-ul proiectului. Responsabil de primirea şi validarea acestor dosare este formatorul selectat la nivelul fiecărui judeţ.

Admiterea în cadrul programelor de formare se realizează pe baza analizei dosarului de înscriere, pe baza criteriilor stabilite şi în limita locurilor disponibile.

Pentru mai multe informaţii şi detalii referitoare la desfăşurarea proiectului şi la criteriile de selecţie, dar şi la perioadele de înscriere stabilite pentru fiecare modul de formare în parte, candidaţii au posibilitatea de a accesa site-ul proiectului: www.competente-it.ro sau de a contacta echipa proiectului la:

Tel : 021 402 99 50
E-mail : competente.it@roedu.net
Site: www.competente-it.ro

Echipa proiectului "Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar - utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate" Str. Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, camera 507, Clădire Rectorat, RO - 060042, Bucureşti