Cadrele didactice se perfecţionează | SIVECO Romania

Cadrele didactice se perfecţionează

Joi, Aprilie 30, 2009

Bucureşti, 30 aprilie 2009 - Cadrele didactice vor beneficia de instruire pe baza cursului Intel®Teach - Instruirea în Societatea Cunoaşterii, în vederea perfecţionării metodelor de predare, prin integrarea eficientă a tehnologiei în procesul educaţional. Urmând acest curs, profesorii vor afla cum să optimizeze procesul de predare prin dezvoltarea de portofolii ce pun accent pe învăţarea bazată pe metode active precum metoda proiectului şi utilizarea eficientă a instrumentelor IT&C în educaţie. 

În următorii 2 ani,  900 de profesori din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi şi Tulcea vor participa la acest program.  

Proiectul este realizat în parteneriat cu reprezentanţii Casei Corpului Didactic din judeţul Buzău şi este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU 2007-2013. Iniţiativa programului aparţine companiei SIVECO Romania care a solicitat finanţarea unui proiect de grant în cadrul POSDRU, pentru formarea profesională continuă de calitate şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din sistemul de învăţământ preuniversitar din regiunea Sud Est. 

Schimbările de pe piaţa muncii impun dobândirea de noi competenţe. Responsabilitatea pentru educaţia şi formarea continuă aparţine în egală măsură factorilor de decizie, care prin elaborarea strategiilor europene şi naţionale pun un accent deosebit pe incluziunea socială şi creştera gradului de ocupare, dar şi cetăţenilor europeni, ce trebuie să devină conştienţi de importanţa dezvoltării profesionale şi învăţării pe tot parcursul vieţii. 

În acest context necesitatea pregătirii cadrelor didactice reprezintă un punct de referinţă pentru adaptarea sistemului de învăţământ naţional la societatea informaţională. Dar dobândirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi competenţe, nu se poate realiza decât prin programe moderne de instruire iar „Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea Sud Est” este un proiect perfect adaptat nevoilor societăţii actuale.  

Programul „Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea Sud Est” transformă în realitate conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii oferind profesorilor şansa de a-şi dezvolta competenţe cheie care să îi ajute să devină mult mai receptivi la schimbările produse în sistemul de învăţământ. Dascălii au astfel şansa de a pregăti noi generaţii de elevi mult mai creativi şi capabili să colaboreze şi să comunice utilizând noile tehnologii.