Dezvoltarea carierei didactice - o abordare inovativă de succes | SIVECO Romania

Dezvoltarea carierei didactice - o abordare inovativă de succes

Vineri, Februarie 25, 2011

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: "Dezvoltarea carierei didactice - o abordare inovativă de succes"
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/62758
Beneficiar: Casa Corpului Didactic Ialomiţa.

25 februarie 2011, Ialomiţa

Casa Corpului Didactic a judeţului Ialomiţa derulează în parteneriat cu SIVECO Romania, începând din luna februarie a anului 2011, proiectul multi-regional "Dezvoltarea carierei didactice - o abordare inovativă de succes", proiect finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 - 2013, Axa prioritară 1: "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul Major de Intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare".

Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 30 de luni (1 februarie 2011 - 31 iulie 2013) şi are ca scop pregătirea susţinută a profesorilor în vederea definitivării şi titularizării în învăţământ şi a susţinerii gradelor didactice.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 9.686.869.50 RON.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competenţelor profesorilor printr-un program de formare continuã, în scopul pregătirii profesionale, psiho-pedagogice şi didactice cu ajutorul instrumentelor digitale.

Obiectivul general al proiectului se aliniază cerinţelor Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013, aprobat de Guvern, care promovează dezvoltarea socio-economică a României, în conformitate cu Politica de Coeziune a UE şi ale POS DRU - prin corelarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi pentru participarea pe o piaţă a muncii modernă , flexibilă şi incluzivă.

Obiective specifice ale proiectului:
• îmbunăţăţirea calificării profesorilor, formatorilor şi a altor categorii de personal din educaţie şi formare profesională;
• dezvoltarea de oportunităţi de carieră.

Grupul ţintă este format din 1200 de cadre didactice din cele 5 judeţe participante în cadrul proiectului, şi anume: Ialomiţa, Argeş, Dâmboviţa, Constanţa, Buzău.

În perioada februarie 2011 - decembrie 2011 vor fi organizate o serie de activităţi specifice selecţiei formatorilor, se vor dezvolta suportul de curs structurat pe două module (unul psihopedagogic şi unul didactic), materiale digitale de studiu şi portalul de pregătire on-line al proiectului.

Beneficiile proiectului: dezvoltarea capacităţilor de interrelaţionare în cadrul comunităţii profesionale pentru a identifica şi atrage noi surse de finanţare, pentru a dezvolta şi gestiona noi proiecte; dezvoltarea capacităţii de gestionare a timpului limitat aflat la dispoziţia cadrelor didactice pentru formarea continuă; încurajarea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la oportuniţăţile oferite de proiect prin promovarea şi diseminarea rezultatelor şi a exemplelor de bune practici.

Persoană de contact:
Prof. Borodea Gabriela Profira, Manager proiect
Tel. : 0726196027;
Tel/fax: 0243 / 234.205.