Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii | SIVECO Romania

Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii

Joi, Ianuarie 13, 2011

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"

13/ID 62536/13.01.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în calitate de Beneficiar, anunţă lansarea proiectului "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii".

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculară "Limbă şi Comunicare" de a implementa un curriculum şi dezvoltarea profesională continuă a acestora.

În cadrul proiectului vor fi dezvoltate două programe de formare, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, care să furnizeze o educaţie continuă modernă de calitate, corelată cu cerinţele în continuă schimbare de pe piaţa muncii.

Programele de formare continuă vizează creşterea capacităţii de a furniza educaţie şi formare de calitate, formarea ca persoane-resursă pentru comunitate şi pentru şcoală, capabile să evalueze nevoile de formare în context local, să dezvolte lecţii de calitate pornind de la curriculumul prescris, să iniţieze şi să dezvolte programe de formare pentru comunitatea locală, formarea competenţelor de dezvoltare a situaţiilor de învăţare bazate pe instruirea diferenţiată a elevilor, utilizând metode interactive, încurajarea accesului şi a participării profesorilor la oportunităţile oferite de proiect prin promovare şi diseminare.

Implementat în parteneriat cu UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, SIVECO Romania, TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie, proiectul are un buget de 20 898 635 lei și se va desfășura pe parcursul a 30 de luni, de la data de 01.01.2011 până la data de 30.06.2013.

Grupul ţintă al proiectului îl reprezină 5.000 de cadre didactice din judeţele Brăila, Galaţi, Vrancea, Constanţa, Tulcea, Buzău, Ilfov şi municipiul Bucureşti. Selecţia celor 5.000 de participanţi la cursurile de formare presupune stabilirea unei planificări orientative a grupelor de cursanţi, lansarea procedurii de depunere a candidaturilor şi colectarea aplicaţiilor. Recrutarea se va face prin selecţie on-line de CV-uri şi portofolii.

Proiectul "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii" este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Persoana de contact:
Numele: Viorel Botea
Funcția: Manager de Proiect
Instituția: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Telefon: 0721.499.406