Formarea continuă a cadrelor didactice care predau limba română | SIVECO Romania

Formarea continuă a cadrelor didactice care predau limba română

Joi, Mai 30, 2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare"
Titlul proiectului: "Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii"
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63576
Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI

Formarea continuă a cadrelor didactice care predau limba română

Începând cu luna februarie 2013, cadre didactice care predau limba română  în unităţi de învăţământ preuniversitar din regiunile N-E şi N-V participă la activităţi de formare continuă în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63576 "Formarea continuă a profesorilor de limba romană în societatea cunoaşterii".

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj, Siveco Romania, Tehne – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Oferta de formare continuă prin intermediul acestui proiect s-a configurat prin:

 • elaborarea  şi dezvoltarea a două programe de formare: Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoaşterii şi Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor;
 • validarea structurii şi conţinutului programelor de formare prin chestionare adresate unui grup reprezentativ de cadre didactice;
 • acreditarea celor două module ale programului de formare;
 • dezvoltarea cursurilor în formar digital şi integrarea lor în portal http://www.lro.isjbotosani.ro;
 • formarea şi certificarea cadrelor didactice.

Scopul programelor de formare este de a contribui la creşterea calităţii activităţii didactice prin dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice care predau limba română în învăţământul preuniversitar, de a proiecta şi implementa un curriculum în concordanţă cu nevoile şi interesele elevilor.

Obiectivele asumate prin acreditarea programelor de formare vizează faptul că limba şi literatura română în învăţământul preuniversitar trebuie predată şi însuşită ca o disciplină de cultură generală, al cărei studiu nu are ca finalitate specializarea filologică a elevilor, ci formarea competenţei de comunicare şi a competenţei culturale.

Validarea conţinuturilor modulelor de curs aferente programului de formare s-a realizat prin aplicarea unui chestionar  pentru 200 de cadre didactice (150 de profesori de limba şi literatura română şi 50 de învăţători).

Administrarea chestionarului, colectarea răspunsurilor, analizarea şi formularea concluziilor au reprezentat etape relevante pentru proiectarea curriculumului programului de formare.

Formarea continuă a cadrelor didactice care predau limba română cuprinde un traseu de dezvoltare a competenţelor prin 2 programe de formare, printr-o succesiune tematică atractivă:

 1. Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoaşterii – 89 de ore, 25 credite profesionale transferabile.
 2. Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor - 89 de ore, 25 credite profesionale transferabile.

Profesorii de limba română vizaţi să participe la cele două programe de formare continuă sunt  abilitaţi la nivel informaţional şi metodologic prin utilizarea de resurse diverse, astfel încât să sprijine dezvoltarea competenţelor şi atingerea standardelor profesionale prin:

 • asimilarea şi operarea cu noi cunoştinţe ştiinţifice şi pedagogice raportate la standardele curriculare;
 • adaptarea la contextul profesional prin modalităţi inovativ-creatoare;
 • asimilarea continuă de noi competenţe descrise în standardele profesionale;
 • proiectarea şi realizarea demersurilor de dezvoltare curriculară intra şi interdisciplinare.

Programul de formare urmăreşte dezvoltarea acelor competenţe care permit atingerea standardelor profesionale şi a standardelor de calitate, individualizând parcursul formării şi punând accentul pe nevoile personale de dezvoltare.

Formare cadrelor didactice care fac parte din grupul ţintă al proiectului este concepută ca un continuum, fiecare cadru didactic participând la fiecare dintre cele două programe de formare acreditate, dobândind o gamă diversă de competenţe.

Astfel, prin programul Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoaşterii, competenţele dobândite vizează în principal abordarea inovativă a unor concepte precum: curriculum, strategii de comunicare didactică, metode moderne în activitatea de predare – învăţare – evaluare şi de stimulare a creativităţii elevilor, utilizarea softurilor educaţionale în proiectarea activităţii didactice.

Prin programul de formare Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor, cursanţii îşi completează competenţele privind metode, tehnici şi resurse utilizate în instruirea diferenţiată a elevilor pentru obţinerea de performanţe înalte şi a celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES).

Succesul implementării activităţilor de formare continuă este asigurat atât de resursele umane, respectiv o echipă de experţi pentru curriculum şi de formatori, cât şi de resurse materiale generoase alocate fiecărui formator.

În plus, digitalizarea cursurilor şi derularea acestora pe portalul proiectului – www.lro.isjbotosani.ro – asigură accesul facil pentru fiecare cursant la suportul de curs şi la activităţi interactive. Din cele 89 de ore ale fiecărui program de formare, 27 de ore se desfăşoară online, pe platforma proiectului, 58 de ore sunt destinate activităţilor faţă în faţă, iar 4 ore sunt destinate evaluării finale.

Evaluarea cursanţilor participanţi la programul de formare se realizează pe baza unui portofoliu individual care evidenţiază:

 • modul în care un CDŞ (Curriculum la decizia şcolii) este corelat cu nevoile clasei de elevi;
 • utilizarea metodelor moderne de predare – învăţare - evaluare;
 • proiectarea didactică pentru stimularea creativităţii elevilor sau cu strategii personalizate de instruire diferenţiată;
 • integrarea TIC în activitatea didactică;
 • adaptarea curriculară pentru elevii capabili de performanţă sau pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
 • elaborarea unui plan de carieră.

Participarea cadrelor didactice care predau limba română – în învăţământul primar şi secundar – la formarea continuă oferită în cadrul proiectului "Formarea continuă a profesorilor de limba romană în societatea cunoaşterii" constituie o oportunitate de a descoperi un nou sens al dezvoltării profesionale şi personale.