Instruirea personalului creşte calitatea serviciilor | SIVECO Romania

Instruirea personalului creşte calitatea serviciilor

Joi, Octombrie 1, 2009

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER a lansat proiectul de "Formare a formatorilor".

Bucureşti, 1 octombrie 2009 - Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER împreună cu SIVECO Romania au lansat ieri proiectul "Formarea formatorilor, o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesională din domeniul feroviar".

Proiectul este cofinaţat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanţare POSDRU 57/1.3/S/38654 încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 9.707.804 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.290.796 lei. Proiectul se implementează la nivel naţional în cele 8 regiuni de dezvoltare, pe o durată de 36 luni.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea pregătirii profesionale continue a formatorilor din domeniul feroviar, prin organizarea de programe de formare continuă pentru aceştia. Pe termen lung, implementarea proiectului va conduce la creşterea calităţii programelor de formare continuă a angajaţilor din domeniul feroviar, fapt ce va avea două efecte majore: în plan naţional va asigura creşterea calităţii serviciilor feroviare şi implicit creşterea satisfacţiei beneficiarilor finali (călători, transportatori), iar în plan european armonizarea serviciilor feroviare româneşti cu cele oferite de alte state membre UE.

"Ne confruntăm cu o scădere a traficului şi posibil a personalului, iar cei care rămân în sistem trebuie să fie mai bine pregătiţi. În ultima perioadă, am avut o serie de evenimente neplăcute pe calea ferată şi vrem să-i pregătim pe angajaţi să gestioneze cu profesionalism orice problemă", a declarat în conferinţa de deschidere a proiectului Claudiu Dumitrescu, directorul Direcţiei de Infrastructură Feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor.

"Fondurile pentru proiect nu s-au atras în defavoarea dezvoltării infrastructurii pentru că nu provin din Programul Operaţional Sectorial de Transport. Proiectul va creşte calitatea prestaţiei lucrătorilor noştri prin care vom obţine rezultate mai bune", a adăugat Dumitrescu.

"Proiectul urmăreşte identificarea nevoilor de pregătire ale formatorilor din domeniul feroviar într-o manieră inovativă şi eficientă, prin realizarea unei analize de nevoi de formare şi prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem de formare bazat pe TIC (blended learning prin portal eLearning), îmbunătăţirea bagajului de cunoştinţe şi de abilităţi ale formatorilor şi certificarea lor prin implementarea de programe de formare şi perfecţionare inovative şi interactive, preluarea şi diseminarea de bune practici în formarea formatorilor prin organizarea de întâlniri şi workshopuri cu participare internaţională şi prin realizarea unei broşuri informative", a declarat Marius Şerban, Directorul General al CENAFER.

SIVECO Romania va asigura suportul pentru aceste cursuri prin platforma de eLearning.

"Platforma eLearning va fi optimizată pentru instruire în ritmul cursanţilor prin colaborare online, testare şi evaluare - pentru a măsura impactul şi eficacitatea programelor de instruire", a declarat Cătălin Ştefan, Responsabil proiect din partea SIVECO Romania.

Centrul de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER va susţine cursuri de formare profesională, co-finanţate, pe probleme legate de domeniul feroviar şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) precum şi cursuri de creativitate şi inovare tehnologică.

În cadrul proiectului vor putea beneficia de cursuri gratuite 60 formatori interni şi 450 formatori ai companiilor feroviare, în total 510 formatori instruiţi şi certificaţi prin programele de formare din domeniul feroviar.

Despre CENAFER - Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară

Este înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 58/2004, aprobată prin Legea nr. 408/2004. CENAFER e organizat şi functionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor. CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor să asigure formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţti specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.

Pe lângă activităţile principale precizate mai sus CENAFER efectuează analize şi elaborează studii privind îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare.

Asigură consultanţă de specialitate, pe bază de contract, prin acordarea de asistenţa tehnică şi consultanţă metodologică, respectiv punerea la dispozitţe de metodologii, documentaţii, aplicaţii, tematici, programe, planuri de lecţii şi materiale de instruire tipărite, pe suport magnetic sau audiovizual. CENAFER duce la îndeplinire unele obligaţii ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale, referitoare la formarea-calificarea şi perfecţionarea personalului care efectuează operaţiuni feroviare, la care România este parte. CENAFER colaborează cu alte instituţii ale statului în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, precum şi pentru completarea/actualizarea Registrului Naţional al Calificărilor profesionale din România, în domeniul său de activitate.

In temeiul acestor atribuţii, Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER desfasoară activitaţile menţionate în Bucureşti, la sediul central, precum şi în subunităţile sale teritoriale din structura organizatorică, care fucţionează în municipiile Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa.

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER are o experienţa îndelungată în materie de calificare, perfecţionare sau specializare deoarece în anul 2004 instituţia s-a format prin preluarea Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi Centrele de Calificare a personalului CFR din Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa. Centrele de Calificare a Personalului CFR funcţionau încă de la începutul secolului XX sub aceaşi formă de organizare. Activitatea de perfecţionare se derula din anul 1971 la Centrul de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti în baza Legii 2/1971.

Persoană de contact: IOSIF SZENTEŞ, szentes.iosif@cenafer.ro, 0752 693 151.