Peste 4.200 de membri ai personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar vor fi formaţi în cadrul unui proiect co-finanţat din Fondul Social European | SIVECO Romania

Peste 4.200 de membri ai personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar vor fi formaţi în cadrul unui proiect co-finanţat din Fondul Social European

Joi, Septembrie 30, 2010

30 Septembrie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

Peste 4.200 de membri ai personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar vor fi formaţi în cadrul unui proiect co-finanţat din Fondul Social European, prin participarea la cursuri destinate extinderii competenţelor IT, în scopul utilizării la capacitate maximă a laboratoarelor informatice cu care au fost dotate toate liceele din România şi pentru dobândirea competenţelor necesare unor ocupaţii noi în sistemul de învăţământ.

Având ca grup ţintă personalul didactic şi didactic auxiliar din licee, proiectul răspunde unei nevoi stringente a sistemului românesc de învăţământ: crearea unui mediu de învăţare eficient în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competenţe profesionale cheie care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii. Obiectivul proiectului este astfel de a contribui la dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul de învăţământ, prin dobândirea de către acestea de calificări moderne, adaptate contextului actual al societăţii informaţionale şi cerinţelor pieţei muncii.

Programul de formare propus în cadrul proiectului este divizat în două părţi, fiecare dintre acestea având câte 2 module. Primul curs va fi urmat de cei peste 4.200 de membri din grupul ţintă - anume personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, în timp ce al doilea curs va fi urmat de către 84 de cursanţi selectaţi dintre cei certificaţi după parcurgerea Cursului I. Echipa de 84 de membri ai personalului didactic şi didactic auxiliar va fi preluată de către structurile sistemului de învăţământ, urmând să activeze pe post de resurse cheie la nivel de judeţ, în scopul administrării şi întreţinerii laboratoarelor de informatică şi furnizării de suport tehnic.

Primul curs va oferi cursanţilor un număr de 25 de credite profesionale transferabile, iar cel de-al doilea un număr de 15 credite profesionale transferabile. Activităţile de formare vor fi realizate atât în mod direct, cât şi prin utilizarea unor aplicaţii software dezvoltate în cadrul proiectului.

Printre beneficiile concrete aduse de proiect, atât pentru grupul ţintă cât şi pentru sistemul de învăţământ în general:

• dezvoltarea de competenţe digitale avansate de către membrii grupului ţintă, de utilizare a tehnologiei informaţiei pentru cunoaştere şi rezolvarea de probleme;
• îmbunătăţirea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din licee şi abilitarea acestora atât în sensul dobândirii de competenţe necesare unor ocupaţii noi în sistemul de învăţământ, precum şi în sensul formulării unei oferte educaţionale actuale, de calitate;
• folosirea la capacitate maximă (folosirea de platforme e-learning, dezvoltarea de lecţii pe aceste platforme, dezvoltare de soft etc.) a laboratoarelor de informatică cu care au fost dotate toate liceele din România prin intermediul Sistemului Educaţional Informatizat (S.E.I.);
• programul de formare dezvoltat, inclusiv aplicaţiile software, vor rămâne la dispoziţia sistemului educaţional şi după finalizarea proiectului;
• suportul de curs şi modul de implementare a programului de formare pot constitui un model generic, în vederea multiplicării demersului pentru întreg personalul didactic şi didactic auxiliar responsabil de administrarea laboratoarelor de informatică, dar şi pentru alte categorii de personal din educaţie/alte sectoare de activitate.

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (administrator şi dezvoltator al reţelei RoEduNet, care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România şi membru al consorţiului GEANT, reţea ce interconectează toate reţelele pentru cercetare şi educaţie din ţările membre ale Uniunii Europene) a demarat, începând cu 1 septembrie 2010, implementarea proiectului "Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar - utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate".

Finanţarea proiectului este asigurată din fondurile Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS-DRU), prin contractul de finanţare POSDRU/87/1.3/S/62260, şi se înscrie în Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani, fiind implementat în parteneriat cu:

• SC SIVECO Romania SA;
• SC Europrojects Experts Group SRL.

Parteneriatul din cadrul proiectului a fost dezvoltat în funcţie de activităţile proiectului, fiind selectate acele organizaţii care dispun de expertiza, experienţa şi resursele necesare atingerii obiectivelor proiectului în cele mai bune condiţii.

Contextul în care se dezvoltă proiectul este conturat de tendinţele inovatoare în sistemul formării continue, flexibilizarea şi diversificarea structurii programelor de formare, generalizarea sistemului de credite transferabile în conformitate cu standardele naţionale şi europene, utilizarea de strategii de formare interactive, centrate pe rezultat şi pe cursant.

Proiectul răspunde concret cerinţelor atât de actuale ale dezvoltării durabile şi, implicit, exigenţelor politicilor şi strategiilor stabilite la nivel european privind formarea continuă a cadrelor didactice şi asumării responsabilităţii faţă de generaţiile viitoare.

Echipa proiectului

"Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar - utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate"

Str. Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, camera 507, Clădire Rectorat, RO-060042, Bucureşti

Tel: 021 402 99 50
e-mail:
competente.it@roedu.net