Sistemul IT pentru Agenţia de Plăţi şi Dezvoltare Rurală şi Pescuit | SIVECO Romania

Sistemul IT pentru Agenţia de Plăţi şi Dezvoltare Rurală şi Pescuit

PREMISE

Având în vedere obligaţiile ce au revenit României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, a fost necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune.

Ţinând seama de necesitatea implementării prevederilor Regulamentului Consiliului European privind finanţarea politicii agricole comune şi ale Regulamentului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală finanţat prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), precum şi a prevederilor-cadru ale legislaţiei comunitare privind managementul şi implementarea Fondului European pentru Pescuit (FEP), s-a impus crearea cadrului adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnică şi financiară a fondurilor comunitare acordate României de la data aderării la Uniunea Europeană prin intermediul acestor fonduri.

Agenţia de  Plăţi şi Dezvoltare Rurală şi Pescuit are ca principală atribuţie implementarea tehnică, în condiţiile delegării de funcţii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, implementarea financiară a FEADR, în concordanţă cu strategia şi măsurile stabilite în Planul naţional strategic pentru dezvoltare rurală şi Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013.

Principalele atribuţii ale Agenţiei pentru activitatea de implementare tehnică sunt:

a) primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate prin FEADR;
b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate prin FEADR, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin programe;
c) selectarea proiectelor finanţate prin FEADR, în conformitate cu prevederile programelor;
d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin FEADR;
e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanţate prin FEADR, atât înainte, cât şi după aprobarea acestora;
f)  întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin FEADR;
g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin FEADR către organismele care asigură managementul şi coordonarea finanţării programului.

Principalele atribuţii de plată ale Agenţiei sunt:

a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate prin FEADR;
b) verificarea pe teren a proiectelor finanţate prin FEADR, pentru a stabili eligibilitatea plăţii;
c) autorizarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin FEADR;
d) efectuarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin FEADR;
e) înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate prin FEADR;
f) efectuarea de controale ori de câte ori se consideră necesar la beneficiarii proiectelor finanţate prin FEADR, după efectuarea plăţii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate.

IMPLEMENTAREA COMPONENTELOR PROIECTULUI

Soluţia software pentru Agenţia de Plăţi şi Dezvoltare Rurală şi Pescuit cuprinde următoarele componente:

 • Componenta de Captare Date;
 • Componenta de verificări de business şi verificare pe teren;
 • Componenta de contractare şi implementare;
 • Componenta de autorizare plăţi;
 • Componenta de efectuare şi contabilizare plăţi;
 • Componenta de monitorizare.

1. Componenta de Captare Date cuprinde depunerea şi înregistrarea cererilor de finantare. Potenţialul beneficiar FEADR depune cererea de finanţare în format PDF XML, însoţită de documentele anexă la cererea de finanţare la sediul APDRP pentru realizarea conformităţii. Expertul APDRP importă cererea de finanţare în aplicaţie, urmând să fie verificată conformitatea cererii de finanţare.

2. Componenta de verificări de business şi verificare pe teren - după evaluarea proiectului acesta se declară eligibil sau neeligibil. În situaţia în care proiectul este declarat neeligibil fluxul acestuia în SPCDR se încheie. Dacă proiectul este declarat eligibil acesta va continua fluxul în cadrul modulului de selectare.

Selectarea se realizează automat în cadrul aplicatiei SPCDR pe baza unor criterii de selecţie stabilite la începutul sesiunii de depunere a proiectelor si a unui algoritm de ordonare a proiectelor în vederea finanţării. Algoritmul de ordonare a proiectelor are ca parametri:

 • Punctajul total obţinut în urma evaluării criteriilor de selecţie
 • Criteriile de departajare
 • Valoarea eligibilă a proiectelor
 • Disponibulul financiar alocat pentru sesiunea respectivă de depunere proiecte.

3. Componenta de contractare şi implementare - după semnarea contractului de finanţare, un expert APDRP angajează în sistemul contabil suma necesară pentru care a fost semnat contractul. Beneficiarul începe etapa de achiziţii care se derulează conform procedurilor de lucru în vigoare.

4. Componenta de autorizare plăţi - în funcţie de achiziţiile realizate, beneficiarul poate veni la APDRP cu mai multe cereri de plată. În momentul în care suma cerută prin cererea de plată este autorizată, aceasta este efectuată cu ajutorul ordinelor de plată emise prin intermediul aplicaţiei de eliberare Ordine de Plată.

5. Componenta de efectuare şi contabilizare plăţi - pentru fiecare beneficiar FEADR se întocmesc câte două ordine de plată aferente contribuţiilor CE şi BS, în cadrul cărora se efectuează validarea codului de identificare fiscală şi a codului IBAN. Sistemul de contabilizare dezvoltat de SIVECO Romania S.A. (SIVECO Applications) este integrat cu SPCDR. Acest sistem utilizează ORACLE ca bază de date. Acest modul asigură capacitatea de a înregistra detalii ale plăţilor propuse şi ale deducerilor acordate fermierilor pe baza documentelor emise de către Autoritatea de Management, folosind SPCDR.

6. Componenta de monitorizare - are ca obiectiv principal colectarea, centralizarea, validarea şi raportarea Indicatorilor de Realizare (output) şi a acelor Indicatori de Rezultat care se pot colecta încă de la depunerea proiectului (conform protocolului semnat cu MADR – AM pentru PNDR).

Funcţionalităţile Sistemului informatic de Procesare a Cererilor pentru Dezvoltare Rurala (SPCDR)

Având în vedere numărul mare al măsurilor PNDR, precum şi complexitatea implementării acestora s-a impus constituirea unui sistem informatic care să permită buna funcţionare a sistemului de management şi control propus.

Procesarea cererilor de finanţare depuse pentru măsurile de dezvoltare rurală necesită introducerea unei cantităţi de date importante pentru verificarea conformităţii şi eligibilităţii, controale pe teren, date de finanţare, cereri de plată şi executarea cererilor de plata.

Sistemul asigură funcţionarea colectării datelor din cererile de finanţare pentru măsurile de dezvoltare rurală şi urmăreşte progresul lor într-un flux definit, manipulează şi urmăreşte toate paginile scanate/ataşate din fiecare locaţie.

Documentele depuse ca parte a cererilor de finanţare pentru măsurile de dezvoltare rurală sunt scanate, pentru ca apoi aceste date să fie disponibile în sistem, la dispoziţia tuturor utilizatorilor cu drepturi corespunzătoare.

Toate datele introduse sunt înregistrate în tabele corespunzătoare din cadrul bazei de date, acest lucru făcând posibilă monitorizarea în orice moment a statutului fiecărei cereri, urmărindu-se astfel mişcarea fizică a documentelor de la un serviciu la altul, de la primirea iniţială a cererii până la autorizarea finală şi elaborarea facilă a rapoartelor de management, rapoartelor de audit, rapoartelor statistice şi a altor rapoarte generale.

Sistemul SPCDR permite:

 • Preluarea şi înregistrarea cererilor de finantare (proiectelor) din partea solicitanţilor fondurilor nerambursabile finanţate prin FEADR;
 • Verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate prin FEADR, în raport cu criteriile de eligibilitate stabilite prin programe
 • Selectarea proiectelor finanţate prin FEADR, în conformitate cu prevederile programelor;
 • Efectuarea controalelor atât administrative, cât şi a celor pe teren;
 • Stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari şi, totodată, aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin FEADR
 • Verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate prin FEADR
 • Verificarea pe teren a proiectelor finanţate prin FEADR, pentru a stabili eligibilitatea plăţii;
 • Calcularea şi autorizarea plăţilor;
 • Executarea efectivă a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate prin FEADR;
 • Contabilizarea plăţilor - proceduri contabile standard pe baza conturilor de venituri şi cheltuieli;
 • Gestiunea avansurilor şi garanţiilor;
 • Gestiunea şi urmărirea debitelor;
 • Gestiunea şi urmărirea plăţilor;
 • Raportarea progresului măsurilor care se implementează prin FEADR către organismele care asigură managementul şi coordonarea finanţării programului.

PERSPECTIVE

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a efectuat până în prezent plăţi către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în valoare de 4,02 miliarde de euro.
Din această sumă, 2,29 miliarde de euro reprezintă plăți pentru finanțarea proiectelor de investiții derulate prin PNDR pentru dezvoltarea agriculturii și a mediului rural, iar restul, 1,73 miliarde de euro, reprezintă plăți directe efectuate către fermieri.

Astfel, procentul de absorbție a fondurilor nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală este de 50%.

 

 

 

 

În perspectiva anului 2020 propunerile de reformă se bazează pe opţiunile generale de politică destinate să răspundă provocărilor viitoare cu care se vor confrunta agricultura şi zonele rurale şi să îndeplinească obiectivele stabilite pentru PAC:

 • producţie alimentară fiabilă
 • gestionare durabilă a resurselor naturale şi politicile climatice
 • dezvoltare teritorială echilibrată.

Priorităţile de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 vor fi:

 1. transferul de cunoştinţe şi inovare
 2. competitivitatea tuturor tipurilor de agricultură şi viabilitatea fermelor
 3. lantul organizaţiilor alimentare
 4. restaurarea, conservarea şi îmbunătăţirea ecosistemelor
 5. eficienţa resurselor şi trecerea către emisii reduse de carbon şi rezistenţa la schimbările climatice
 6. incluziunea socială, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economiei în zonele rurale.

Pentru atingerea obiectivelor din planul de dezvoltare 2014-2020  vor fi desfăşurate următoarele acţiuni/măsuri:

 • stimularea inovării şi a bazei de cunoştinţe în zonele rurale
 • consolidarea legăturilor dintre agricultură, silvicultură, cercetare şi inovare
 • promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi formării profesionale în sectorul agricol şi forestier
 • facilitarea restructurării fermelor care se confruntă cu probleme structurale majore, în special fermele cu un grad scăzut de participare de piaţă, ferme orientate către piaţă în anumite sectoare şi ferme care necesită diversificarea agricolă
 • facilitarea reînnoirii generaţiilor în sectorul agricol
 • o mai bună integrare a producătorilor primari în lanţul alimentar prin intermediul schemelor de calitate, promovate pe piaţa locală şi în circuite de aprovizionare scurte, grupuri de producători şi organizaţii interprofesionale
 • sprijinirea managementului riscurilor fermelor
 • restaurarea și conservarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 şi HNV și starea peisajelor europene
 • îmbunătățirea managementului apei
 • îmbunătățirea managementului solului
 • creşterea eficienţei în utilizarea apei în agricultură
 • creşterea eficienţei în utilizarea energiei în agricultură și în procesarea alimentelor
 • facilitarea furnizării şi utilizarii surselor de energie regenerabile, din produse secundare, deşeuri, reziduuri şi alte materiale nealimentare utilizate ca materie primă pentru scopuri bio-economice
 • reducerea oxidului de nitrati și a emisiilor de nitrați din agricultură
 • stimularea sechestrării de carbon în agricultură și silvicultură
 • facilitarea diversificării, creării întreprinderilor mici și creării de locuri de muncă
 • stimularea dezvoltării locale în zonele rurale
 • accesibilitate la creşterea, utilizarea şi calitatea de informaţii şi de tehnologii de comunicare în zonele rurale.