Sistemul IT pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură | SIVECO Romania

Sistemul IT pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură

PREMISE

Începând cu anul 2007, România beneficiază de fonduri pentru agricultură de la Uniunea Europeană sub formă de plăţi directe pe suprafaţă. Plăţile directe reprezintă sprijinul acordat de Uniunea Europeană agricultorilor din România în condiţiile în care aceştia depun o cerere de plată pe suprafaţă şi îndeplinesc condiţiile de eligibilitate.

O condiţie esenţială pe care statul român trebuia să o îndeplinească pentru a putea absorbi fondurile de la Uniunea Europeană pentru plăţile directe a fost crearea unui sistem care să asigure administrarea şi controlul riguros al cererilor de plată ale fermierilor.  Acesta este Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), iar crearea, implementarea şi gestionarea lui intră în atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Dezvoltarea, implementarea și finalizarea la termenele stabilite a Sistemului Integrat de Administrare şi Control (IACS) pentru agricultură din România, prin realizarea componentelor informatice, a reprezentat o etapă importantă în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este instituţia responsabilă cu gestionarea acestor fonduri şi cu implementarea măsurilor de sprijin pentru agricultorii din România. Sistemul Integrat de Administrare şi Control este subordonat APIA şi gestionează subvenţiile care se acordă sub formă de plăţi directe pe suprafaţă.

IMPLEMENTAREA COMPONENTELOR PROIECTULUI

Soluţia software pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cuprinde 7 componente de bază, formate la rândul lor din 12 module principale:

1. Sistemul de înregistrare a fermierilor - reprezintă componenta cu cea mai centralizată bază de date a organizaţiei pentru categoriile de informaţii privind fermierii.

A fost realizată de către echipa SIVECO Romania în totalitate, fiind dezvoltat mai întâi un sistem pilot (Farmer Registry Speed-Up), care a fost apoi generalizat şi interfaţat cu înregistrarea suprafeţelor din cererile de sprijin.

2. Sistemul integrat de administrare şi control (IACS - Integrated Administration and Control System) reprezintă principala componentă de gestiune şi control a plăţilor către fermieri, în conformitate cu Politica Comună Europeană.  Este format din 5 module:

 • Modulul Captare Date
 • Modulul Control Administrativ
 • Modulul Control pe Teren, acoperind funcţionalităţile referitoare la controlul clasic pe teren şi respective prin teledetecţie
 • Modulul Calcul Plăţi
 • Modulul Autorizare Plăţi

3. Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS - Land Parcels Identification System). Această componentă asigură vizualizarea şi întreţinerea blocurilor fizice (printr-un bloc fizic înţelegând parcela de referinţă). Începând cu Campania 2008, se foloseşte aplicaţia SIVGIS realizată de SIVECO Romania în colaborare cu alte firme.

4. Sistemul de gestiune a schemelor de reglementare a pieţei (MR - Market Regulation) - sistemul pentru comerţul cu cereale, vin, carne de pasăre şi ouă, carne de porc, zahăr, sistemul de intervenţie la cereale.

5. Sistemul de gestiune a măsurilor pentru dezvoltare rurală (RD - Rural Development) - plăţi pentru zone cu handicap natural; plăţi de agro-mediu.

6. Sistemul financiar - contabil - componentă din pachetul integrat SIVECO Applications, realizat de către SIVECO Romania, asigură procesarea activităţilor financiar - contabile din APIA: gestionarea tuturor documentelor specifice din toate birourile judeţene şi sediul central; gestionarea fondurilor UE administrate prin IACS; raportările catre UE; propriile conturi financiar-contabile; raportarea statutară atât către UE, cât şi pentru România.

7. Sistemul de gestiune a documentelor (SIVADOC = DMS - Document Management System) - componentă realizată de către SIVECO Romania, care asigură managementul documentelor, aducând avantaje semnificative pentru APIA în comparaţie cu sistemul tradiţional, bazat pe documente pe suport de hârtie.

FUNCŢIONALITĂŢILE SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT

Sistemul informatic integrat al APIA şi IACS permite:

 • Evidenţa fermierilor, a fermelor şi a exploataţiilor agricole
 • Preluarea cererilor de subvenţii din partea fermierilor, şi a oricăror solicitanţi de subvenţii pentru plata pe suprafaţă
 • Efectuarea controalelor atât administrative, cât şi a celor pe teren
 • Calcularea şi autorizarea plăţilor pe fermă, inclusiv activităţile de control al calităţii şi de audit
 • Executarea efectivă a plăţilor către fermieri
 • Contabilizarea plăţilor - proceduri contabile standard pe baza conturilor de venituri şi cheltuieli
 • Evidenţa datelor geografice şi alfanumerice privind suprafeţele declarate de fermieri
 • Tipărirea hărţilor pentru fermieri, atât pe bloc fizic, cât şi pe fermier
 • Gestiunea schemelor de comerţ exterior - licenţe de comerţ, restituiri, calcul şi eliberare garanţii, dezvoltarea setului de rapoarte licenţe comerţ - import-export
 • Gestiunea schemelor de intervenţie privind achiziţia, depozitarea publică, depozitarea privată şi vânzarea, precum şi dezvoltarea modificărilor de funcţionalitate licitaţii vânzare achiziţie
 • Aplicarea schemelor de subvenţie a laptelui în şcoli din cadrul măsurilor de intervenţie pentru lapte şi produse lactate
 • Gestiunea şi urmărirea plăţilor din schemele naţionale pentru acordarea de sprijin financiar
 • Gestiunea avansurilor şi garanţiilor
 • Gestiunea şi urmărirea debitelor rezultate din plăţile pe schemele naţionale
 • Gestiunea şi urmărirea plăţilor din schemele europene

PERSPECTIVE

Sistemul IT dezvoltat la APIA îşi propune să se adapteze la noile Politici Agricole Comune (PAC) care prevăd:

 • Efectuarea de plăţi directe la hectar pentru fermierii din România cu cel puţin 5% mai mari începând cu 2013.
 • Dinamizarea ocupării forţei de muncă - plata de bază pentru susţinerea veniturilor vor va fi acordată numai fermierilor activi. Se va lua în considerare numărul de locuri de muncă create de exploataţii.
 • Gestionarea crizelor -  volatilitatea preţurilor reprezintă o ameninţare pentru competitivitatea pe termen lung a sectorului agricol. Sunt propuse „plase de siguranţă" mai eficace, cu o capacitate de reacţie sporită pentru sectoarele agricole cele mai expuse crizelor.
 • Creşterea productivităţii - 30% din plăţile directe vor fi acordate pentru adoptarea de practici care permit utilizarea optimă a resurselor naturale, cum ar fi: diversificarea culturilor, menţinerea păşunilor permanente, protejarea rezervoarelor ecologice şi a peisajelor.
 • Efectuarea de investiţii in cercetare -  dublarea bugetului alocat cercetării şi inovării agronomice şi găsirea unor soluţii pentru ca rezultatele cercetării să se traducă în practică, prin intermediul unui nou parteneriat pentru inovare.
 • Consolidarea poziţiei fermierilor prin sprijinirea organizaţiilor de producători, a organizaţiilor interprofesionale şi dezvoltarea circuitelor scurte între producători şi consumatori.
 • Protejarea ecosistemelor -  refacerea acestora şi iniţierea unor acţiuni de combatere a schimbărilor climatice, precum şi utilizarea eficace a resurselor, acestea vor constitui două dintre cele şase priorităţi ale politicii de dezvoltare rurală.
 • Încurajarea tinerilor fermieri - două treimi dintre fermieri sunt în vârstă de peste 55 de ani. Pentru a susţine crearea de locuri de muncă şi pentru a încuraja generaţiile tinere să se implice în sectorul agricol, se propune crearea unui nou ajutor pentru instalare de care să poată beneficia, în timpul primilor cinci ani ai proiectului lor, fermierii care nu au împlinit 40 de ani.
 • Ocuparea în mediul rural - se propun o serie de măsuri de stimulare a activităţii economice în zonele rurale şi de încurajare a iniţiativelor de dezvoltare locală.
 • Protejarea zonelor fragile - pentru a evita deşertificarea şi pentru a proteja bogăţia teritoriilor noastre, se oferă statelor membre posibilitatea de a sprijini mai susţinut fermierii situaţi în zone dezavantajate din punct de vedere natural, prin intermediul unei indemnizaţii suplimentare.
 • Simplificarea normelor privind condiţionalitatea şi sistemele de control. Va fi simplificat şi sprijinul acordat micilor fermieri, pentru care se va institui o plată forfetară de 500-1000 EUR pentru un fermier pe an. Va fi încurajat transferul de terenuri de la micii fermieri care îşi încetează activitatea agricolă către alte exploataţii care doresc să îşi dezvolte fermele.