AEROSTAR S.A. | SIVECO Romania

AEROSTAR S.A.

Premise

Aerostar Bacău, casa de integrare, fabricaţie, modernizări şi mentenanţă pentru sisteme de aviaţie şi sisteme defensive terestre, a avut iniţiativa implementării unui sistem informatic integrat, convinsă că numai o soluţie perfect adaptată cerinţelor specifice mediului de afaceri naţional, va susţine dezvoltarea companiei pe piaţa românească şi orientarea spre mediul de afaceri internaţional.

Realizarea de produse care să corespundă cerinţelor pieţei locale si internaţionale, a impus implementarea unui sistem informatic cu deschidere spre cele mai moderne practici de afaceri, care să ofere soluţii cerinţelor economico–financiare, de programare și de urmărire a producţiei.

Cerinţele clientului

Implementarea Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications la Aerostar este rezultatul deciziei factorilor de conducere care au înţeles că numai un produs integrat, rezultat al unei preţioase experienţe şi validat de domenii şi practici de afaceri din cele mai variate, dar şi suficient de flexibil încât să răspundă unor condiţii specifice ale activităţii Aerostar, reprezintă soluţia optimă la cerinţele şi obiectivele de management.

Principalele cerinţe ale S.C. Aerostar Bacau au fost materializate într-un caiet de sarcini şi au constat în principal în:

 • Sistem deschis, complet integrat, dezvoltat sub o concepţie unitară şi în urma unei analize globale şi care să implementeze standarde internaţionale de organizare şi conducere
 • Sistem care lucrează în timp real
 • Sistem informatic dedicat conducerii afacerii şi acoperirii problematicii de gestiune economică, caracteristici sistem din gama MIS, care să implementeze metode moderne de evidenţă şi conducere, metode şi modele ale economiei de piaţă
 • Să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi reglementările impuse de Ministerul Finanţelor pentru produse informatice şi să fie tradus complet în limba română
 • Să fie independent de platforma hardware şi să încorporeze echipamentul existent
 • Să folosească baze de date relaţionale care să permită manipularea volumelor mari de date şi care să asigure securitatea datelor şi recuperarea în caz de incidente
 • Să asigure delimitarea responsabilităţilor fiecărui individ cât şi înregistrarea tuturor acţiunilor acestuia
 • Să fie complet configurabil şi să asigure dezvoltări ulterioare prin adăugarea de module de către furnizor sau dezvoltări şi adaptări efectuate de către beneficiar, cu posibilitatea administrării noilor funcţiuni ca şi funcţiunile proprii.

Sistemul Informatic Integrat Implementat la AEROSTAR SA

Prin modulele implementate, Sistemul acoperă întreaga activitate din Aerostar:

 • Management Financiar-Contabil
 • Contabilitate de Gestiune
 • Managementul Mijloacelor Fixe şi Obiectelor de Inventar
 • Management Reparaţii, Servicii şi Investiţii
 • Managementul Stocurilor şi Achiziţiilor
 • Management Contracte
 • Management Bugete
 • Management Resurse Umane şi Salarizare
 • Tabloul de bord
 • Sistem Informational de Management (SIVECO Business Analyzer)
 • Managementul Producţiei

În plus, acesta este utilizat în cadrul tuturor structurilor organizatorice, independent de specificul activităţii lor (fabricaţie, reparaţii, mecano-energetic, logistică).

Pivotul implementarii îl reprezintă componenta Managementul Producţiei dedicată companiilor cu un înalt nivel tehnologic, asigurându-se gestionarea fluxului de pregătire, programare, lansare, urmărire şi control al proceselor de producţie, în fiecare etapă integrându-se cu celelalte componente ale Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications.

O preocupare aparte a constituit-o satisfacerea cerinţelor specifice Aerostar şi implicit industriei aeronautice:

 • structuri tehnologice complexe - atât pentru fabricaţie, dar şi pentru reparaţii aeronave (tehnologii înlocuiri sistematice, lucrări conform triaj şi altele)
 • asigurarea trasabilităţii structurilor tehnologice începând din faza de proiectare până la finalizarea şi livrarea produselor
 • programarea producţiei - eficientizarea utilizării resurselor (forţa de muncă şi echipamente)
 • inspecţii pe fluxul de producţie şi la finalul tehnologiei
 • colectarea costurilor de producţie (în timp real a celor directe, postcalcul)
 • implementarea componentelor dedicate managementului (Tablou de Bord, SIVECO Business Analyzer) - sisteme suport de decizie şi analize economice destinate tuturor nivelurilor manageriale

Pentru a creşte eficienţa activităţii, pentru Aerostar s-a realizat integrarea cu aplicaţii externe sistemului SIVECO Applications de tip PDM (Product Data Management).

Implementarea fiecărei componente a avut în vedere respectarea, atât a metodologiei de implementare SIVECO România, dar si realităţile complexe din cadrul Aerostar, datorită specificului activităţii fiind necesare şi customizări ale aplicaţiei standard.

Implementarea a început cu instalarea aplicaţiei standard pe echipamentele de calcul Aerostar, ceea ce a permis ca în perioada de instruire a viitorilor utilizatori, pe lângă aspectele teoretice să fie abordată şi latura practică a implementării. Au fost schiţate diferite scenarii ale fluxului informaţional, precum şi distribuţia drepturilor şi obligaţiilor între persoanele componente ale echipei de lucru.

Datorită experienţei bogate, dar şi a cunoaşterii în detaliu a proceselor din cadrul Aerostar, echipa Departamentului de Informatică a constituit un suport important în implementare, din rândurile acesteia fiind numiţi viitorii administratori de aplicaţii.

Anterior implementării Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications, în Aerostar au fost utilizate numeroase aplicaţii dezvoltate intern (neintegrate), de aceea un pas deosebit de important în fiecare fază a fost preluarea datelor deja existente până la acea dată, cu scopul multiplu de:

 • Testarea corectitudinii şi consistenţei informaţiilor importate
 • Customizarea componentelor standard şi dezvoltarea de funcţionalităţi şi rapoarte noi, conform cerinţelor Aerostar
 • Testarea de sistem
 • Lucrul în paralel pentru o perioadă limitată de timp cu aplicaţiile deja existente dezvoltate de specialiştii din cadrul Departamentul Informatică al Aerostar

Aplicaţiile interne au fost treptat înlocuite de componentele SIVECO Applications, care au adus un plus de funcţionalităţi conform practicilor de afaceri moderne, adaptate realităţilor din Aerostar.

După confirmarea îndeplinirii tuturor cerinţelor de acceptanţă din partea Aerostar pentru fiecare componentă în parte, utilizatorii Aerostar au beneficiat de o perioadă de asistenţă tehnică din partea specialiştilor SIVECO România, timp în care au descoperit şi folosit progresiv toate funcţionalităţile componentelor, beneficiind astfel de toate avantajele aduse de implementarea unui sistem cu adevărat integrat.

Avantajele utilizării sistemului

Avantajele implementării soluţiei integrate SIVECO Applications la Aerostar sunt legate de obţinerea în timp real a informaţiilor bazate pe date corelate, ceea ce permite eficientizarea procesului decizional, esenţială în situaţii critice de producţie.

Utilizarea componentei de Management al Producţiei asigură:

 • creșterea productivităţii muncii în proiectarea structurilor tehnologice
 • reducerea și urmărirea costurilor de producţie în scopul optimizării lor
 • monitorizarea performanţelor componentelor structurii organizatorice
 • monitorizarea proceselor de producţie
 • crearea premiselor de profitabilitate maximă a proceselor de producţie
 • planificarea utilizării optime a resurselor și proceselor pe baza previziunilor și cererii de piaţă
 • creșterea eficienţei proceselor reale și implicit satisfacţia beneficiarilor.

Sistemul urmăreşte situaţiile financiare, productivitatea, îndeplinirea sarcinilor de producţie, eficienţa fiecăruia dintre departamentele de producţie, precum și a serviciilor conexe.