SIVECO Applications 2020

SIVECO Applications 2020

Soluţia integrată de tip Enterprise Application Suite - EAS, pentru managementul competitiv al companiilor

Datorită structurii modulare şi a funcţionalităţilor complexe, SIVECO Applications acoperă toate activităţile din cadrul unei companii şi asigură gestionarea resurselor, automatizarea fluxurilor de date şi reproiectarea fluxurilor informatice, consistenţa şi coerenţa datelor, precum şi regăsirea şi raportarea rapidă a informaţiilor.

100% adaptată cerinţelor de business şi legislative

Având un grad înalt de personalizare şi fiind proiectat după standarde de ultimă generaţie, SIVECO Applications se adaptează specificului fiecărei companii, contribuie semnificativ la eficientizarea activităţii şi oferă control total şi o imagine completă asupra întregii afaceri, în acord cu reglementarile legale.

Produs matur validat de sute de implementări de succes

SIVECO Applications este o soluţie EAS perfect integrată, care acoperă prin componente şi funcţionalităţi dedicate toate procesele de business specifice clienţilor din diverse domenii de activitate.

Poziţia pe piaţă

Performanţa înregistrată în domeniul implementării sistemelor EAS în proiecte naţionale de anvergură, atât în companii private, cât şi publice, este confirmată şi de studiul realizat de International Data Corporation (IDC) în 2015.

Conform studiului, SIVECO se află în topul furnizorilor de soluţii pentru managementul afacerilor (Enterprise Application Suites - EAS) cu o cotă de piaţă de 25,5%. SIVECO este pe primul loc pe segmentul soluţiilor dedicate întreprinderilor - Enterprise Resource Management, cu 29,8% cotă de piaţă, şi pe poziţii de top pe urmatoarele segmente: piaţa de soluţii Business Analytics cu 19% cotă de piaţă și Supply Chain Manangement, cu o cotă de piaţă 26,8%.

1.500 de organizaţii din ţară şi din străinătate îşi gestionează activitatea şi resursele folosind SIVECO Applications

Avantajele SIVECO Applications 2020

 • Acoperirea tuturor ariilor de activitate ale organizaţiei
 • Modelarea proceselor de business şi fluxurilor de documente specifice
 • Creşterea gradului de consistenţă, coerenţă, relevanţă şi corectitudine a datelor
 • Reducerea timpilor de prelucrare a datelor
 • Reducerea volumului operaţiunilor de prelucrare manuală a documentelor
 • Import de informaţii din alte sisteme (SAP, ORACLE)
 • Unicitatea introducerii în sistem a datelor primare
 • Existenţa unui cadru unitar de operare a datelor la nivelul întregii organizaţii
 • Eliminarea accesului neautorizat la informaţii 
 • Trasabilitatea modificării informaţiilor
 • Creşterea vitezei de răspuns a sistemului prin arhivarea datelor istorice
 • Disponibilitatea în orice moment a datelor istorice

Componentele sistemului integrat SIVECO Applications 2020

Acoperire 360o a tuturor activităţilor companiilor din cele mai diverse domenii de activitate: Comerţ, Producţie, Utilităţi, Energie, Petrol şi gaze, Transporturi, Financiar-Bancar.

Sistemul EAS integrat este format din 50 de componente armonizate, ce asigură fiabilitatea aplicaţiei şi garantează buna funcţionare şi utilizare a acesteia de către clienţii finali.

Componentele conţin un puternic sistem de parametrizare şi configurare, fiind proiectate astfel încât modificările legislative sau organizatorice care intervin să fie operabile cu eforturi minime. 


Componente standard care acoperă complet activităţile companiilor private

Definirea Companiei

Asigură definirea structurii organizaţiei în conformitate cu situaţia reala, în vederea utilizării acestor informaţii de către toate componentele sistemului integrat, conform specificului activităţii lor.

Componenta defineşte unităţile organizatorice în structura ierarhică, descrierea, localizarea şi structura acestora, ca suport pentru obţinerea informaţiilor cu numeroase detalii specifice. 

Managementul Financiar-Contabil

Flexibilitate în gestionarea proceselor financiar-contabile si suport pentru simplificarea activităţilor personalului de specialitate, permiţând utilizatorului să ajungă ușor la informaţia critică, să obţină rezultatele în forma dorită și să ia decizia corectă la momentul potrivit.

Funcţionalităţi:

 • definirea şi adăugarea de conturi analitice pe niveluri variate
 • înregistrarea cronologică a tuturor documentelor primare care determină mişcări în cadrul instituţiei
 • obţinerea şi vizualizarea balanţei conturilor, ori de câte ori este necesar
 • definirea şi urmărirea indicatorilor financiari 

Managementul Contractelor

Definirea și urmărirea contractelor de aprovizionare şi desfacere, din faza de negociere până la închiderea sau rezilierea contractului.

Funcţionalităţi:

 • definirea şi configurarea dinamică a tipurilor de contracte
 • configurarea și stabilirea comisioanelsoluor pentru angajaţi și terţe părţi
 • tipărirea contractelor direct din aplicaţie prin configurarea de template-uri generate dinamic, în funcţie de contract şi client
 • controlul situaţiilor speciale (abateri de preţ/tarif, încetarea plăţilor sau restricţionarea lor pe contract)
 • avertizare prin e-mail cu privire la scadenţele livrărilor, facturării, plăţilor

 

Managementul Contabilităţii de Gestiune

Produs performant care, prin interacţiunea foarte strânsă cu celelalte componente ale sistemului, realizează gestionarea și controlul costurilor.

Funcţionalităţi:

 • colectarea cheltuielilor directe, indirecte şi generale pe articole de calculaţie şi pe elemente de cheltuială
 • colectarea veniturilor
 • stabilirea rezultatelor

 

Managementul Mijloacelor Fixe şi al Obiectelor de Inventar

Gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar, asigurând calculul automat al amortizării și deprecierii şi oferind utilizatorului informaţii în timp real despre starea mijloacelor fixe şi operaţiile executate asupra lor de-a lungul timpului.

Funcţionalităţi:

 • definirea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
 • înregistrarea și urmărirea operaţiilor care pot fi executate asupra unui mijloc fix
 • generarea notelor contabile aferente
 • actualizarea valorii mijloacelor fixe şi păstrarea istoricului

 

Managementul Stocurilor

Asigură o imagine globală a situaţiei stocului pe perioade definite, precum şi managementul cantitativ şi calitativ al stocului, detaliat până la nivelul locaţiei, cu modelarea proceselor specifice organizaţiei.

Funcţionalităţi:

 • amplasarea volumetrică a materialelor în stoc şi regăsirea lor, calculul amplasării în locaţii în funcţie de loturi şi volum
 • controlul automat al nivelului stocului, cu generarea automată a cererilor de achiziţie
 • managementul datelor de intrare în stoc, expirare şi garanţie
 • generarea automată sau la cerere a documentelor contabile

 

Managementul Achiziţiilor

Acoperă şi dinamizează întregul flux al proceselor de achiziţie din cadrul organizaţiilor, asigurând controlul proceselor de aprovizionare, precum şi analiza achiziţiilor şi a istoricului acestora.

Funcţionalităţi:

 • istoricul furnizorilor
 • emiterea comenzilor spre furnizor şi urmărirea comenzilor
 • analiza achiziţiilor folosind cererile de ofertă, ofertele furnizorilor, istoricul comenzilor şi valorile realizate faţă de buget
 • analiza ofertelor de la furnizori în vederea selecţiei ofertei cu cel mai bun raport calitate/preţ

 

Managementul Investiţiilor

Controlul procedurilor de achiziţii, evidenţa planurilor de investiţii și a obiectivelor acestora după tipul investiţiei şi sursa de finanţare.

Funcţionalităţi:

 • gestionarea tipurilor și etapelor procedurilor de achiziţie
 • gestionarea participanţilor la procedura de achiziţie
 • urmărirea contractelor de achiziţii de bunuri și/sau utilaje și a plăţilor aferente
 • urmărirea contractelor de execuţie și a plăţilor aferente
 • definirea obiectelor de lucrări și a categoriilor de lucrări

 

Managementul Transporturilor

Gestionează şi urmăreşte activitatea mijloacelor de transport, prin interacţiunea directă cu componenta de Management al Mijloacelor Fixe.

Funcţionalităţi:

 • gestionarea operativă a mijloacelor de transport
 • evidenţa şi urmărirea mijloacelor de transport (localizare, documente de transport)
 • gestionarea resurselor pentru mijloacele de transport
 • realizarea calculului foilor de parcurs pe baza coeficienţilor definiţi, a caracteristicilor mijloacelor de transport, a tipurilor de localizări şi a condiţiilor de drum
 • repartizarea salariaţilor pe mijloace de transport şi urmărirea activităţii acestora pe schimburi

 

Managementul Fluxurilor de Numerar

Gestiunea și controlul disponibilităţilor bănești, cu efecte benefice asupra veniturilor, datorită programării plăţilor și încasărilor.

Funcţionalităţi:

 • analiza cash-flow-ului şi evidenţierea tendinţelor
 • urmărirea în orice moment a valorilor indicatorilor de interes
 • realizarea de analize de tip “Ce se întâmplă dacă? “(What if?)
 • prognozarea evoluţiei indicatorilor analizaţi pe perioade de timp stabilite de utilizator, prognoză ce va ţine cont de datele istorice existente în sistem
 • cunoașterea situaţiei relaţiilor financiare cu clienţii, furnizorii, partenerii de afaceri

 

Managementul Debitelor

Oferă suportul informaţional pentru gestionarea creanţelor cu terţii, asigurând derularea eficientă a procedurilor de recuperare.

Funcţionalităţi:

 • gestionarea suspiciunilor de neregulă premergătoare titlurilor de creanţă
 • gestionarea titlurilor de creanţă cu toate informaţiile aferente
 • calculul penalităţilor / majorărilor de întârziere
 • soluţionarea contestaţiilor
 • recuperarea creanţelor
 • generarea de rapoarte specifice în vederea urmăririi şi raportării creanţelor la organismele competente

Componente pentru gestionarea resurselor umane

Managementul Resurselor Umane şi Managementul Salarizării Personalului

Reducerea costurilor şi eficientizarea activităţilor prin modelarea automată a proceselor financiare şi operaţionale, oferind suport informaţional pentru analiză financiară, previziuni şi decizii.

Funcţionalităţi:

 • gestionarea integrată a tuturor informaţiilor de interes referitoare la angajaţi
 • evidenţa salariaţilor, cu numeroase detalii personale şi profesionale
 • efectuarea tuturor calculelor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi înregistrarea oricărei modificări fără a afecta lunile precedente
 • selecţia şi recrutarea personalului, monitorizarea performanţelor, evidenţa şi participarea angajaţilor la cursurile de pregătire profesională

 

Modul de Acces On-line la Informaţii Angajaţi (Employee Self-Service)

Modulul Employee Self-Service furnizează utilizatorilor modalităţi eficiente de gestionare a timpului de lucru, a pontajelor, a deplasărilor în interes de serviciu şi a decontărilor.

Funcţionalităţi:

 • managementul detaliilor personale şi gestionarea relaţiilor de muncă cu angajaţii
 • managementul abilităţilor, evaluărilor, cursurilor, posturilor şi evenimentelor
 • gestiunea timpului de lucru şi a pontajelor, vizualizarea în orice moment a pontajelor înregistrate, înregistrarea de cereri privind perioadele de absenţă şi urmărirea procesului de aprobare a acestora

Soluţii pentru companiile de utilităţi

Managementul Facturării de Utilităţi

Administrarea unor volume impresionante de facturi, evidenţierea consumurilor pe fiecare client în parte şi pe locaţie de consum.

Funcţionalităţi:

 • evidenţa tipurilor de utilităţi şi modalităţile de calcul al consumurilor
 • evidenţa tipurilor normativelor de consum şi legătura cu contractele clienţilor
 • planificarea citirilor consumurilor şi a facturării clienţilor pe baza consumurilor determinate
 • estimarea consumurilor pe baza consumurilor anterioare
 • generarea datelor de facturare, urmărirea acestora şi efectuarea corecţiilor şi a reglajelor, generarea facturilor de regularizare
 • încasarea facturilor, emiterea şi urmărirea somaţiilor

 

Managementul Litigiilor

Oferă suportul informaţional pentru gestionarea integrată a tuturor informaţiilor referitoare la dosarele juridice şi controlul eficient al dosarelor pe tot parcursul derulării acestora şi la nivelul fiecărei faze.

Funcţionalităţi:

 • configurarea informaţiilor referitoare la dosarele juridice prin definirea nomenclatoarelor specifice (categorii dosare juridice, tipuri de faze juridice)
 • definirea dosarelor juridice
 • definirea fazelor aferente dosarelor juridice cu gestionarea următoarelor informaţii: termene, jurişti, soluţionare caz, instanţe
 • închiderea dosarelor juridice
 • generarea de rapoarte specifice în vederea urmăririi dosarelor juridice pe întreg fluxul de derulare

 


Componente dedicate companiilor de producţie

Managementul Producţiei

Creează premisele de profitabilitate pentru procesele de producţie, planifică utilizarea optimă a resurselor pe baza previziunilor şi cererii de piaţă şi creşte eficienţa proceselor, cu efecte asupra creşterii satisfacţiei beneficiarilor. Implementată cu succes în numeroase organizaţii, din diverse industrii, de la producţia discretă la cea continuă, pe diferite modele de producţie.

Funcţionalităţi:

 • identificarea indicatorilor-cheie de performanţă
 • asigurarea informării în timp real asupra indicatorilor operaţionali
 • calculul costurilor ante şi post producţie
 • trasabilitatea fiecărei componente din cadrul unui produs finit
 • realizarea rapidă a structurilor complexe de produs, a versiunilor sau structurilor noi
 • calculul automat al structurii optime de lansare în funcţie de cantităţile din comenzi şi informaţia tehnologică
 • generarea necesarului de materiale şi calculul disponibilului de stoc

 

Planificarea Comenzilor de Producţie, a Resurselor Materiale şi Umane de Producţie (MRP II)

Instrument de planificare şi simulare a activităţilor de producţie, ce permite dezvoltarea unei planificări detaliate a producţiei în conformitate cu achiziţia planificată a materialelor, pentru obţinerea produselor finale la termenul solicitat.

Funcţionalităţi:

 • MPS (Master Production Scheduling) – corelarea planului de livrare cu producţia, pentru a determina ce produse, când şi în ce cantitate trebuie produse, în vederea optimizării utilizării materialelor, manoperei şi echipamentelor şi a menţinerii nivelului stocului
 • MRP (Material Requirements Planning) - corelarea planului de aprovizionare cu producţia, pentru a determina ce, când şi în ce cantitate trebuie produs sau achiziţionat, la nivel de reper
 • CRP (Capacity Requirements Planning) - determină capacitatea de producţie necesară şi încărcarea pentru realizarea comenzilor de producţie rezultată din calculul de MRP, asistând astfel planificatorul în procesul decizional

 

Managementul Mentenanţei

Asigură suportul informatic necesar administrării activităţii de mentenanţă, la baza căreia stă un volum foarte mare de date şi informaţii, care prin prelucrare ordonată şi sistematizată pot fi valorificate prin analize predefinite în sistem.

Funcţionalităţi:

 • gestiunea tehnică a utilajelor din dotare şi gestiunea financiară
 • introducerea rapidă a datelor
 • planificarea activităţilor de mentenanţă, a resurselor umane şi materiale necesare
 • emiterea şi urmărirea comenzilor de reparaţii pentru toate tipurile de lucrări efectuate (planificate sau neplanificate)

 

Managementul Parametrilor şi al Normelor

Întreţinerea echipamentelor prin monitorizarea parametrilor acestora, definiţi şi monitorizaţi la anumite intervale de timp în funcţie de normele stabilite.

Funcţionalităţi:

 • definirea şi gruparea parametrilor în seturi de caracteristici fizico-tehnice
 • definirea punctelor de măsurare pentru parametrii monitorizaţi
 • definirea acţiunilor declanşate de un eveniment
 • reevaluarea/modificarea valorilor parametrilor monitorizaţi
 • afişarea măsurătorilor şi analiza loturilor de valori măsurate

 

Managementul Reparaţiilor pentru Terţi

Dedicată companiilor care efectuează reparaţii şi întreţinere pentru terţi, ca urmare a externalizării activităţilor de reparaţii.

Funcţionalităţi:

 • înregistrarea în baza de date a utilajelor terţilor pe care compania le repară
 • înregistrarea programului de reparaţii primit de la clienţi
 • calcularea veniturilor planificate pentru o perioadă dată (de exemplu, pentru anul următor) pe baza programelor primite de la clienţi
 • întocmirea antecalculului pentru comenzile primite de la terţi

Managementul Activităţilor de Construcţii - Montaj

Dedicată companiilor din domeniul construcţiilor civile şi industriale şi integrată cu celelalte componente ale sistemului.

Funcţionalităţi:

 • întocmirea şi actualizarea devizelor, situaţiilor de lucrări, antecalcul şi postcalcul, ofertare
 • urmărirea execuţiei şi întocmirea situaţiilor de lucrări periodice, cantitativ şi valoric
 • nomenclatoare specifice activităţilor de construcţii-montaj şi obţinerea tuturor rapoartelor specifice acestor lucrări

 

Managementul Vânzărilor

Susţine activitatea de vânzare a clienţilor din domenii diferite de activitate prin managementul eficient al comenzilor, livrărilor şi facturărilor.

Funcţionalităţi:

 • analiza financiară a clienţilor
 • managementul mijloacelor de transport implicate în livrările către clienţi
 • generarea automată a documentelor de livrare şi facturare
 • gestionarea automată a tipurilor de livrare pe baza listelor de preţuri

 

Managementul Tarifelor

Gestionarea tarifelor pentru produsele şi serviciile companiilor.

Funcţionalităţi:

 • definirea şi menţinerea listelor de preţuri
 • definirea tarifelor diferenţiate, în funcţie de anumite criterii
 • istoricul preţurilor

Componente pentru eficientizarea consumurilor

Managementul Energetic

Înregistrarea consumurilor de energie electrică, gaze naturale, abur tehnologic, apă.

Funcţionalităţi:

 • înregistrarea consumurilor generale, aflate la baza facturilor primite de la furnizorii de utilităţi
 • înregistrarea consumurilor interne, pe utilaje, instalaţii şi secţii

 

Managementul Deşeurilor

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a acestora.

Funcţionalităţi:

 • reflectă costurile activităţilor de gestionare a deşeurilor, atât în preţul produselor, cât şi în statutul pe piaţă al producătorului
 • oferă date corecte referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor, care permit evaluarea situaţiei actuale şi stabilirea obiectivelor de îndeplinit
 • permite centralizarea informaţiilor din teritoriu referitoare la licenţierea organizaţiilor care desfăşoară activităţi de colectare, transport, valorificare, şi eliminare a deşeurilor, precum şi la distribuţia acestor organizaţii în teritoriu

 

Managementul Activităţilor de Laborator

Asigură suportul informatic necesar activităţilor de laborator, prin gestionarea aspectelor specifice acestora.

Funcţionalităţi:

 • înregistrarea probelor de la beneficiari
 • înregistrarea Comenzilor de analiză, generarea Buletinului de Analiză, înregistrarea Responsabilului de Analiză, înregistrarea Raportului de încercări şi generarea acestuia, cu consemnarea rezultatelor analizelor
 • înregistrarea reclamaţiilor legate de Raportul de Încercări
 • întocmirea de rapoarte privind clasificarea cantităţilor de probe rămase după analize, atât la nivel de Secţie/Serviciu, cât şi centralizat, la nivel de firmă

Soluţii pentru companiile de pe piaţa de energie

Managementul Pieţei de Energie

Dedicată companiilor participante la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică.

Funcţionalităţi:

Gestionarea tuturor tipurilor de contracte ale unui participant pe piaţa de energie:

 • contractele cu OPCOM
 • contractele de achiziţie de la alţi furnizori licenţiaţi
 • contractele de achiziţie de energie electrică din import
 • contractele de furnizare de energie electrică şi anexele acestora

Soluţii pentru transportul auto, aerian sau naval

Managementul Taxării Serviciilor Aeroportuare

Optimizarea activităţii de urmărire şi taxare a serviciilor aeroportuare prin acoperirea şi gestionarea întregului flux de taxare, reducerea timpului de întocmire a fişelor de taxare şi urmărirea în timp real a stadiului acestora.

Funcţionalităţi:

 • definirea tuturor aeroporturilor pe care se desfasoara zboruri şi colectarea datelor privind zborurile si aeronavele deservite
 • taxarea şi facturarea serviciilor şi produselor conform contractelor sau listelor de preţuri
 • emiterea de rapoarte specifice şi rapoarte statistice

   

Managementul Activităţilor de Exploatare Portuară

Gestionarea activităţii specifice de operare portuară a mărfurilor şi eficientizarea activităţii de desfacere prin administrarea corelată a activităţilor de producţie şi vânzare, corelarea directă a facturării cu aspectele cantitative şi calitative ale prestaţiilor şi creşterea operativităţii calculului depozitării şi a calculului de penalităţi.

Funcţionalităţi:

 • introducerea operaţiunilor de descărcare şi expediere a mărfurilor împreună cu date referitoare la mijloacele de transport, echipamentele şi locaţiile de depozitare implicate, şi cu datele referitoare la derularea în timp a fazelor de descărcare/incărcare
 • regularizarea rezultatului activităţii de descărcare raportat la rata de descărcare stabilită contractual
 • generarea rapoartelor specifice şi indicatorilor sintetici ai activităţii de operare portuară, calculaţi la nivelul subunităţilor organizatorice şi al utilajelor implicate

 

Componenta Service Auto

Gestionează activităţile şi operaţiile specifice flotelor sau service-urilor auto.

Funcţionalităţi:

 • gestionarea tuturor autoturismelor
 • definirea şi detalierea operaţiilor care se pot realiza în service
 • gestionarea rampelor
 • realizarea devizelor estimative pe baza operaţiilor şi pieselor necesare
 • gestionarea garanţiilor oferite pentru piesele de schimb, precum şi pentru autoturisme

Soluția de Arhivare Electronică

Aplicația de Arhivare Electronică asigură gestiunea electronică a procesului de arhivare, de la realizarea inventarului arhivistic şi până la gestiunea documentelor fizice aflate în depozite.

Gestiunea Arhivei

 • Componenta poate funcționa independent sau împreună cu Evidența Documentelor
 • Dezvoltă structura depozitului fizic
 • Depozitul virtual se mapează cu varianta depozitului fizic în care sunt arhivate documentele
 • Calculează spaţiul disponibil în depozit
 • Permută dosarele între cutii şi locaţii cu ajutorul cititorului de coduri de bare
 • Gestionează extragerea documentor aflate în depozit
 • Generează automat procese verbale de intrare-ieșire şi selectionare pentru documentele extrase sau depuse în arhivă

Evidenţa Documentelor

 • Realizează inventarul arhivistic
 • Fiecare dosar capătă număr propriu de identificare, eficientizând astfel procesul de căutare ulterioară
 • Dosarele pot fi etichetate cu etichete personalizate
 • Generează rapoarte a căror structură este personalizată
 • Se pot adăuga imagini scanate pentru fiecare dosar

Soluţii de Business Intelligence

SIVECO Business Analyzer - Sistem Informatic de Management (SIM)

Sistem Informatic de Management (SIM) flexibil şi performant care monitorizează și corelează toatenivelele activităţii companiei, pentru prelucrarea analitică și sintetică a datelor în timp real.

Funcţionalităţi:

 • Reprezentare grafică sau tabelară a datelor, în funcţie de opţiunea utilizatorului
 • Posibilitatea de accesare a informaţiilor din bazele de date, în timp util
 • Posibilitatea definirii oricărui indicator pentru care există suport de date pe un mediu relaţional sau sub forma unor fişiere text (format fix sau variabil)

SIVECO Balanced Scorecard

Oferă directorilor executivi, managerilor şi angajaţilor o viziune reală asupra nivelului de performanţă a companiei, prin rapoarte şi grafice predefinite. Realizează monitorizarea, analiza şi compararea performanţei organizaţionale.

Funcţionalităţi:

 • Analiza indicatorilor de performaţă şi generarea automată de alarme vizuale (prin coduri de culori si simboluri specifice) sau de alarme prin e-mail, în cazul în care indicatorii cheie sunt în afara intervalului prestabilit
 • Prezentarea tendinţelor faţă de luna precedentă, realizându-se astfel comparații cu datele istorice
 • Evoluția şi analiza indicatorilor pe anumite perioade în care au fost urmăriţi

Citiţi aici politica SIVECO Romania de asigurare a suportului tehnic pentru componentele sistemului informatic integrat - SIVECO Applications