SIVECO Applications 2020

SIVECO Applications 2020

Soluţia integrată de tip Enterprise Application Suite - EAS, singura soluţie perfect adaptată cerinţelor instituţiilor publice şi companiilor de stat

Prin componente şi funcţionalităţi dedicate, SIVECO Applications asigură gestionarea eficientă a disponibilului bugetar, a fondurilor şi subvenţiilor, managementul plăţilor, controlul proceselor de achiziţii, evidenţa planurilor de investiţii, eficientizarea consumurilor şi informatizarea tuturor proceselor.

100% adaptată cerinţelor organizaţionale

Având un grad înalt de personalizare şi fiind proiectat după standarde de ultimă generaţie, SIVECO Applications se adaptează specificului fiecărei organizaţii şi contribuie semnificativ la eficientizarea activităţii beneficiarilor săi.

Soluţia completă pentru managementul competitiv al organizaţiilor

Datorită structurii modulare şi a funcţionalităţilor complexe, SIVECO Applications acoperă toate activităţile din cadrul unei organizaţii şi asigură gestionarea resurselor, automatizarea fluxurilor de date şi reproiectarea fluxurilor informatice, consistenţa şi coerenţa datelor, precum şi regăsirea şi raportarea rapidă a informaţiilor. 

1.300 de organizaţii din ţară şi străinătate îşi gestionează activitatea şi resursele folosind SIVECO Applications.

Avantajele SIVECO Applications 2020

 • Ordonarea şi ritmicizarea activităţilor
 • Verificarea intrinsecă a fiecărei activităţi, la nivelul fluxului integrat de date din care face parte
 • Creşterea coerenţei şi corectitudinii datelor primite, prelucrate şi transmise
 • Creşterea vitezei de procesare a documentelor prin eliminarea timpilor de aşteptare şi a documentelor prelucrate manual
 • Controlul activităţilor şi fundamentarea deciziilor pe baza indicatorilor de analiză
 • Creşterea controlului la nivel financiar intern
 • Asigurarea securităţii datelor prin acces pe baza procedurilor de securitate, implementate la nivel de departament, utilizator şi înregistrare
 • Posibilitatea de analiză de către departamentul de conducere a condiţiilor curente şi tendinţelor, prin consultarea şi procesarea datelor financiare istorice şi statistice
 • Creşterea vitezei de accesare a informaţiilor şi posibilităţi avansate de regăsire a acestor date 

Componentele sistemului integrat SIVECO Applications 2020

Acoperire 360o a tuturor activităţilor organizaţiilor din cele mai diverse domenii de activitate: Administraţie publică locală şi centrală, Utilităţi, Producţie, Petrol şi gaze, Transporturi, Financiar-Bancar.

Sistemul EAS integrat este format din 49 de componente bine armonizate, ce asigură fiabilitatea aplicaţiei şi garantează buna funcţionare şi utilizare a acesteia de către clienţii finali.

Componentele conţin un puternic sistem de parametrizare şi configurare, fiind proiectate astfel încât modificările legislative sau organizatorice care intervin să fie operabile cu eforturi minime. 

Componente specifice sectorului public

Managementul Fluxului de Angajare, Lichidare si Ordonanţare la Plată (ALOP)

Gestionează fluxul specific instituţiilor publice prin care se efectuează plăţile şi gestiunea disponibilului bugetar, precum şi informaţiile cu privire la creditele bugetare, angajamentele bugetare, angajamentele legale şi ordonanţările de plată.

Funcţionalităţi:

 • gestionarea şi contabilizarea creditelor bugetare trimestriale
 • operarea, urmărirea şi listarea propunerilor de angajare a cheltuielilor, prin evidenţierea soldurilor pe fiecare articol bugetar
 • operarea, urmărirea, listarea şi contabilizarea angajamentelor bugetare şi legale
 • operarea, urmărirea şi listarea ordonanţărilor de plată, precum şi evidenţierea creditelor bugetare neutilizate

 

Managementul Bugetelor

Asigură controlul proceselor de achiziţii, definirea structurilor bugetare peste activităţi şi proiecte şi realizarea întregului flux bugetar.

Funcţionalităţi:

 • colectarea propunerilor de buget
 • consolidarea bugetului si redistribuirea acestuia în organizaţie
 • defalcarea periodică a bugetelor locale redistribuite

 

Managementul Achiziţiilor Publice

Întocmirea şi urmărirea Planului Anual de Achiziţii Publice (PAAP), acoperirea integrală a tuturor etapelor achiziţiilor publice din cadrul instituţiilor.

Funcţionalităţi:

 • planificarea achiziţiilor publice
 • iniţierea şi lansarea procedurii de achiziţii
 • derularea, urmărirea şi finalizarea procedurii de achiziţii

 

Managementul Investiţiilor

Întocmirea şi urmărirea Planului Anual de Investiţii (PAI), controlul procedurilor de achiziţii, evidenţa planurilor de investiţii și a obiectivelor acestora după tipul investiţiei si sursa de finanţare.

Funcţionalităţi:

 • urmărirea planurilor de investiţii
 • urmărirea contractelor de achiziţii și a plăţilor aferente
 • urmărirea contractelor de execuţie și a plăţilor aferente

 

Managementul Plaţilor Subvenţionate din Bugetul Naţional

Oferă suport instituţiilor din sectorul public care acordă subvenţii din bugetul de stat, prin gestionarea eficientă a fondurilor, informaţiilor şi cererilor autorizate la plată, şi generarea de rapoarte specifice.

Funcţionalităţi:

 • gestiunea informaţiilor referitoare la beneficiari si conturile acestora
 • gestiunea băncilor cu care instituţia are încheiate convenţii de lucru
 • compensarea creanţelor cu drepturile la plată la nivel de beneficiar
 • generarea ordinelor de plată/fişierelor către bănci în formate specifice fiecărei bănci
 • generarea extraselor de cont pentru fiecare bancă plătitoare
 • gestiunea plăţilor efectuate si a celor  neefectuate

 

Managementul Avansurilor şi Garanţiilor

Gestiunea eficientă a avansurilor emise/primite şi a garanţiilor, indiferent de modalitatea de constituire (scrisoare de garanţie, depozit bancar).

Funcţionalităţi:

 • gestiunea avansurilor emise/primite cu toate informaţiile aferente
 • gestiunea scrisorilor de garanţie: termene de expirare, amendamente, documente acoperite, sume reţinute, sold
 • gestiunea depozitelor bancare: documente de constituire, documente acoperite, sume reţinute, sold
 • generarea de rapoarte specifice în vederea urmăririi şi gestionării eficiente a avansurilor şi garanţiilor

 

Managementul Plăţilor pe Beneficiari din Schemele Europene

Oferă suport instituţiilor din sectorul public care derulează activităţi de gestionare şi acordare de subvenţii din fondurile europene, urmărind derularea plăţilor efectuate la nivel de beneficiar, cu generarea rapoartelor specifice.

Funcţionalităţi:

 • vizualizarea informaţiilor legate de beneficiari şi cererile de plată
 • gestiunea şi urmărirea plăţilor efectuate
 • gestiunea şi urmărirea sancţiunilor aplicate la nivel de beneficiar fond şi schemă de plată
 • gestiunea şi urmărirea debitorilor la nivel de beneficiar fond şi schemă de plată
 • gestiunea şi urmărirea compensărilor efectuate între cererile de plată şi debitele nerecuperate

 

Managementul Financiar al Proiectelor

Gestionează fluxul de înregistrare, prelucrare şi raportare a proiectelor contractate, cu înregistrarea tuturor informaţiilor privind derularea proiectului şi asigurarea accesului Project Managerului la informaţii în timp real.

Funcţionalităţi:

 • realizarea raportărilor privind stadiul fiecărui proiect
 • generarea de rapoarte conform legislaţiei în domeniul acordării fondurilor structurale - cererea de rambursare, raportul tehnico-financiar, evidenţa cheltuielilor, graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare
 • posibilitatea dezvoltării de noi rapoarte pe parcursul derulării proiectului

 

Gestiunea Taxelor şi Impozitelor Locale - iTAX Collect

Automatizează, simplifică şi fluidizează procesul de calcul şi actualizare a datelor privind impozitele şi taxele datorate de către cetăţeni, cu un înalt nivel de securitate a datelor.

Funcţionalităţi:

 • automatizarea si simplificarea procesului de colectare a impozitelor şi taxelor
 • eficientizarea calculării impozitelor şi centralizarea datelor
 • uşurinţă în administrarea sistemului şi în actualizarea parametrilor de calcul

 

Managementul Formularelor cu Regim Special

Gestionarea şi urmărirea formularelor cu regim special pe întreg fluxul, de la eliberarea din gestiune până la decontarea acestora prin intermediul seriilor.

Funcţionalităţi:

 • introducerea, vizualizarea şi modificarea tipurilor de formulare cu regim special
 • eliberarea formularelor către cetăţeni în funcţie de tipul lor
 • situaţia stocurilor de formulare şi a cantităţilor vândute, pe magazii , pe  serii si numere seriale
 • configurarea dinamică a drepturilor utilizatorilor pe magazii si tipuri de specializare

 

Managementul Taxării Serviciilor Aeroportuare

Optimizarea activităţii de urmărire şi taxare a serviciilor aeroportuare prin acoperirea şi gestionarea întregului flux, reducerea timpului de întocmire a fişelor de taxare şi urmărirea în timp real a stadiului acestora.

Funcţionalităţi:

 • definirea tuturor aeroporturilor pe care se desfăşoara zboruri şi colectarea datelor privind zborurile si aeronavele deservite
 • taxarea şi facturarea serviciilor şi produselor conform contractelor  sau listelor de preţuri
 • emiterea de rapoarte specifice şi rapoarte statistice către Ministerul Transporturilor şi AACR (Autoritatea Aeronautica Civila Romana).

 

Managementul Activităţilor de Exploatare Portuară

Gestionarea activităţii specifice de operare portuară a mărfurilor şi eficientizarea activităţii de desfacere prin administrarea corelată a producţiei şi vânzării, corelarea directă a facturării cu aspectele cantitative şi calitative ale prestaţiilor, creşterea operativităţii calculului depozitării şi a calculului de penalităţi.

Funcţionalităţi:

 • introducerea operaţiunilor de descărcare şi expediere a mărfurilor împreună cu date referitoare la mijloacele de transport, echipamentele şi locaţiile de depozitare implicate, şi cu datele referitoare la derularea în timp a fazelor de descărcare/incărcare
 • regularizarea rezultatului activităţii de descărcare raportat la rata de descărcare stabilită contractual
 • generarea de rapoarte specifice şi a unor indicatori sintetici ai activităţii de operare portuară, calculaţi la nivelul subunităţilor organizatorice şi al utilajelor implicate

 

Registrul Agricol

Modul integrat adresat compartimentelor de specialitate din cadrul primăriilor de comune, oraşe sau municipii, care au nevoie de o evidenţă şi o gestionare precisă a gospodăriilor populaţiei şi unităţilor cu personalitate juridică ce deţin construcţii sau terenuri pe raza localităţii.

Asigură managementul şi raportarea informaţiilor referitoare la:

 • terenurile si componenţa gospodăriilor în proprietate
 • modul de utilizare a suprafeţei agricole situate pe raza localităţii
 • suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii, suprafeţe amenajate pentru irigat
 • animale domestice, evoluţia efectivelor de animale
 • utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport
 • construcţii pe raza localităţii
 • producţia vegetală si animală

 

Definirea Companiei

Asigură definirea structurii organizaţiei în conformitate cu situaţia reală, în vederea utilizării acestor informaţii de către toate componentele sistemului integrat, conform specificului activităţii lor.

Componenta defineşte unităţile organizatorice în structura ierarhică, descrierea, localizarea şi structura acestora, ca suport pentru obţinerea informaţiilor cu numeroase detalii specifice.

 

Componente suport pentru activitatea instituţiilor publice şi companiilor de stat

Managementul Financiar-Contabil

Flexibilitate în gestionarea proceselor financiar-contabile şi oferă suport pentru simplificarea activităţilor personalului de specialitate, permiţând utilizatorului să ajungă ușor la informaţia critică, să obţină rezultatele în forma dorită și să ia decizia corectă la momentul potrivit.

Funcţionalităţi:

 • definirea şi adăugarea de conturi analitice pe niveluri variate
 • înregistrarea cronologică a tuturor documentelor primare care determină mişcări în cadrul instituţiei
 • obţinerea şi vizualizarea balanţei conturilor, ori de câte ori este necesar
 • definirea şi urmărirea indicatorilor financiari

 

Managementul Fluxurilor de Numerar

Gestiunea și controlul disponibilităţilor bănești, cu efecte benefice asupra veniturilor, datorită programării plăţilor și încasărilor.

Funcţionalităţi:

 • analiza cash-flow-ului si evidenţierea tendinţelor
 • urmărirea în orice moment a valorilor indicatorilor de interes
 • realizarea de analize de tip What if - Ce se întâmplă dacă
 • prognozarea evoluţiei indicatorilor analizaţi pe perioade de timp stabilite de utilizator, prognoză ce va ţine cont de datele istorice existente în system
 • cunoașterea situaţiei relaţiilor financiare cu clienţii, furnizorii, partenerii de afaceri

 

Managementul Contractelor

Definirea și urmărirea contractelor de aprovizionare şi desfacere, din faza de negociere până la închiderea sau rezilierea contractului.

Funcţionalităţi:

 • definirea şi configurarea dinamică a tipurilor de contracte
 • configurarea și stabilirea comisioanelor pentru angajaţi și terţe părţi
 • tipărirea contractelor direct din aplicaţie prin configurarea de template-uri generate dinamic, în funcţie de contract şi client
 • controlul situaţiilor speciale (abateri de preţ/tarif, încetarea plăţilor sau restricţionarea lor pe contract)
 • avertizare prin e-mail cu privire la scadenţele livrărilor, facturării şi plăţilor

 

Managementul Contabilităţii de Gestiune

Produs performant care, prin interacţiunea foarte strânsă cu celelalte componente ale sistemului, realizează gestionarea și controlul costurilor.

Funcţionalităţi:

 • colectarea cheltuielilor directe, indirecte şi generale pe articole de calculaţie şi pe elemente de cheltuială
 • colectarea veniturilor
 • stabilirea rezultatelor

 

Managementul Mijloacelor Fixe şi al Obiectelor de Inventar

Gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar, asigură calculul automat al amortizării și deprecierii, oferă utilizatorului informaţii în timp real despre starea mijloacelor fixe şi despre operaţiile executate asupra lor de-a lungul timpului.

Funcţionalităţi:

 • definirea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
 • înregistrarea și urmărirea operaţiilor care pot fi executate asupra unui mijloc fix
 • generarea notelor contabile aferente
 • actualizarea valorii mijloacelor fixe şi păstrarea istoricului

 

Managamentul Resurselor Umane si Managementul Salarizării Personalului

Reducerea costurilor şi eficientizarea activităţilor prin modelarea automată a proceselor financiare şi operaţionale, oferind suport informaţional pentru analiză financiară, previziuni şi luarea deciziilor în domeniul acordării de drepturi salariale angajaţilor.

Funcţionalităţi:

 • gestionarea integrată a tuturor informaţiilor de interes referitoare la angajaţi
 • evidenţa salariaţilor, cu numeroase detalii personale şi profesionale
 • efectuarea tuturor calculelor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi înregistrarea oricărei modificări fără a afecta lunile precedente
 • selecţia şi recrutarea personalului, monitorizarea performanţelor, evidenţa şi participarea angajaţilor la cursurile de pregătire profesională

 

Modul de Acces On-line la Informaţii Angajaţi (Employee Self-Service)

Modulul Employee Self-Service furnizează utilizatorilor modalităţi eficiente de gestionare a timpului de lucru, a pontajelor, a deplasărilor în interes de serviciu şi a decontărilor.

Funcţionalităţi:

 • managementul detaliilor personale şi gestionarea relaţiilor de muncă
 • managementul abilităţilor, evaluărilor, cursurilor, posturilor şi evenimentelor
 • gestiunea timpului de lucru şi a pontajelor, vizualizarea în orice moment a pontajelor înregistrate, înregistrarea de cereri privind perioadele de absenţă şi urmărirea procesului de aprobare a acestora

 

Managementul Stocurilor

Asigură o imagine globală a situaţiei stocului pe perioade definite şi managementul cantitativ şi calitativ al stocului, detaliat până la nivelul locaţiei, cu modelarea proceselor specifice organizaţiei.

Funcţionalităţi:

 • amplasarea volumetrică a materialelor în stoc şi regăsirea lor, calculul amplasării în locaţii în funcţie de loturi şi volum
 • controlul automat al nivelului stocului, cu generarea automată a cererilor de achiziţie
 • managementul datelor de intrare în stoc, expirare şi garanţie
 • generarea automată sau la cerere a documentelor contabile

 

Managementul Mentenanţei

Asigură suportul informatic necesar administrării activităţii de mentenanţă, la baza careia stă un volum foarte mare de date şi informaţii, care prin prelucrare ordonată şi sistematizată sunt valorificate prin analize predefinite în sistem.

Funcţionalităţi:

 • gestiunea tehnică a utilajelor din dotare si gestiunea financiară
 • introducerea rapidă a datelor
 • planificarea activităţilor de mentenanţă, a resurselor umane şi materiale
 • emiterea şi urmărirea comenzilor de reparaţii pentru toate tipurile de lucrări efectuate (planificate sau neplanificate)

 

Managementul Parametrilor şi al Normelor

Întreţinerea echipamentelor prin monitorizarea parametrilor acestora, definiţi şi monitorizaţi la anumite intervale de timp în funcţie de normele stabilite.

Funcţionalităţi:

 • definirea şi gruparea parametrilor în seturi de caracteristici fizico-tehnice
 • definirea punctelor de măsurare pentru parametrii monitorizaţi
 • definirea acţiunilor declanşate de un eveniment
 • reevaluarea/modificarea valorilor parametrilor monitorizaţi
 • afişarea măsurătorilor şi analiza loturilor de valori măsurate;
 • sumarul alarmelor

 

Managementul Transporturilor

Gestionează şi urmăreşte activitatea mijloacelor de transport aparţinând agenţilor economici, prin interacţiunea directă cu componenta de Management al Mijloacelor Fixe.

Funcţionalităţi:

 • gestionarea operativă a mijloacelor de transport
 • evidenţa şi urmărirea mijloacelor de transport (localizare, documente de transport)
 • gestionarea resurselor pentru mijloacele de transport
 • realizarea calculului foilor de parcurs pe baza coeficienţilor definiţi, a caracteristicilor mijloacelor de transport, a tipurilor de localizări şi a condiţiilor de drum
 • repartizarea salariaţilor pe mijloace de transport şi urmărirea activităţii acestora pe schimburi

 

Managementul Debitelor

Oferă suportul informaţional pentru gestionarea creanţelor cu terţii, asigurând derularea eficientă a procedurilor de recuperare.

Funcţionalităţi:

 • gestionarea suspiciunilor de neregulă premergătoare titlurilor de creanţă
 • gestionarea titlurilor de creanţă cu toate informaţiile aferente
 • calculul penalităţilor / majorărilor de întârziere
 • soluţionarea contestaţiilor
 • recuperarea creanţelor
 • generarea de rapoarte specifice în vederea urmăririi şi raportării creanţelor la organismele competente

 

Componente pentru eficientizarea consumurilor

Managementul Energetic

Înregistrarea consumurilor de energie electrică, gaze naturale, abur tehnologic, apă.

Funcţionalităţi:

 • înregistrarea consumurilor generale ale companiei, aflate la baza facturilor primite de la furnizorii de utilităţi
 • înregistrarea consumurilor interne, pe utilaje, instalaţii şi secţii

 

Managementul Deşeurilor

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a acestora.

Funcţionalităţi:

 • reflectă costurile activităţilor de gestionare a deşeurilor, atât în preţul produselor, cât şi în statutul pe piaţă al producătorului
 • oferă date corecte referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor, care permit evaluarea situaţiei actuale şi stabilirea obiectivelor de îndeplinit
 • permite centralizarea informaţiilor din teritoriu referitoare la licenţierea organizaţiilor care desfăşoară activităţi de colectare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor, precum şi la distribuţia acestor organizaţii în teritoriu

 

Managementul Activităţilor de Laborator

Asigură suportul informatic necesar activităţilor de laborator, prin gestionarea aspectelor specifice acestora.

Funcţionalităţi:

 • înregistrarea probelor de la beneficiari
 • înregistrarea Comenzilor de analiză, generarea Buletinului de Analiză, înregistrarea Responsabilului de Analiză, înregistrarea Raportului de încercări şi generarea acestuia cu consemnarea rezultatelor analizelor
 • înregistrarea reclamaţiilor legate de Raportul de Încercări
 • întocmirea de rapoarte privind clasificarea cantităţilor de probe rămase după analize, atât la nivel de Secţie/Serviciu, cât şi centralizat, la nivel de firmă

 

Soluţii pentru companiile de utilităţi

Managementul Facturării de Utilităţi

Administrarea unor volume impresionante de facturi, evidenţierea consumurilor pe fiecare client în parte şi pe locaţie de consum.

Funcţionalităţi:

 • evidenţa tipurilor de utilităţi şi modalităţile de calcul al consumurilor
 • evidenţa tipurilor normativelor de consum şi legătura cu contractele clienţilor
 • planificarea citirilor consumurilor şi a facturării clienţilor pe baza consumurilor determinate
 • estimarea consumurilor pe baza consumurilor anterioare
 • generarea datelor de facturare, urmărirea acestora şi efectuarea corecţiilor şi a reglajelor, generarea facturilor de regularizare
 • încasarea facturilor, emiterea şi urmărirea somaţiilor

 

Managementul Litigiilor

Oferă suportul informaţional pentru gestionarea integrată a tuturor informaţiilor referitoare la dosarele juridice şi controlul eficient al dosarelor pe tot parcursul derulării acestora şi la nivelul fiecărei faze.

Funcţionalităţi:

 • configurarea informaţiilor referitoare la dosarele juridice prin definirea nomenclatoarelor specifice (categorii dosare juridice, tipuri de faze juridice)
 • definirea dosarelor juridice
 • definirea fazelor aferente dosarelor juridice cu gestionarea următoarelor informaţii: termene, jurişti, soluţionare caz, instanţe
 • închiderea dosarelor juridice
 • generarea de rapoarte specifice în vederea urmăririi dosarelor juridice pe întreg fluxul de derulare

 

Soluţii pentru companiile energetice

Managementul Pieţei de Energie

Dedicată companiilor participante la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică.

Funcţionalităţi:

Gestionarea tuturor tipurilor de contracte ale unui participant pe piaţa de energie:

 • contractele cu OPCOM
 • contractele de achiziţie de la alţi furnizori licenţiaţi
 • contractele de achiziţie de energie electrică din import
 • contractele de furnizare de energie electrică şi anexele acestora

 


Citiţi aici politica SIVECO Romania de asigurare a suportului tehnic pentru componentele sistemului informatic integrat - SIVECO Applications