Proiecte Fonduri Structurale

Proiecte Fonduri Structurale

A. Proiecte prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)

1. Rural Manager

Obiectivul general al proiectului Rural-Manager este dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentului antreprenorial şi managerial modern pentru micii întreprinzători sau viitorii întreprinzători, în special tineri, din mediul rural care pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare prin dezvoltarea propriilor afaceri din regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-Est.

Obiective

 • Acordarea de educaţie şi consiliere managerială personalizată unui număr de 300 de întreprinzători
 • Dezvoltarea culturii manageriale şi motivarea pentru începerea unui proces de educaţie antreprenorială a 900 de manageri, mici întreprinzători sau viitori întreprinzători din mediul rural
 • Realizarea unei cercetări cantitative şi calitative asupra nevoilor de formare şi consultanţă ale întreprinzătorilor şi a celor care doresc să starteze o afacere, din mediul rural
 • Furnizarea de servicii de instruire, consiliere şi sprijin pentru 200 de manageri, mici  întreprinzători sau viitori întreprinzători

Descrierea proiectului

Rural Manager a motivat 900 de mici întreprinzători sau viitori întreprinzători, în special tineri, să înveţe să înţeleagă că succesul este legat de nivelul de educaţie managerială.

Parteneri

Solicitant: Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri din România (FNTM)

Partener 1: Centrul de Training şi Dezvoltare al Asociaţiilor Angajatorilor  din Bavaria – bfz GMBH Germania

Partener 2: SIVECO Romania SA

Partener 3: Asociaţia Euro<26

Rezultate

 • Dezvoltarea unui portal al proiectului www.ruralmanager.ro (site, platformă de e-learning, consultanţă şi networking şi platforma e-business pentru grupul ţintă) care s-a constituit în centru de resurse informaţionale, accesibil atât celor 900 de manageri, mici întreprinzători sau potenţiali întreprinzători implicaţi în proiect, cât şi publicului larg
 • 1576 beneficiari direcţi ai proiectului
 • 942 chestionare aplicate, 30 de interviuri, 3 focus-grupuri şi 3 brainstorming-uri
 • Broşura Antreprenoriat Rural, tipărită în 1000 exemplare
 • Consultanţă personalizată pentru 395 persoane
 • 401 cursanţi ai „Programului de instruire managerială şi consultanţă Rural-Manager”
 • 11 pachete de instruire, cuprinzând 627 de momente de învăţare şi 15 teste online
 • 374 de cursanţi au promovat testele şi 369 au realizat un proiect aplicativ

Perioadă de derulare: ianuarie 2009 - aprilie 2010

Status: Finalizat

2. Şanse egale pentru cariere de succes

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea oportunităţilor de angajare a femeilor şi accesul egal la ocupare prin conştientizarea principiului egalităţii de şanse la nivelul întreprinderilor private.

Descrierea proiectului

Obiectivele proiectului şi activităţile care au fost implementate au fost stabilite şi concepute pornindu-se de la situaţia reală a femeilor pe piaţa muncii şi de la obiectivele pe care şi le-au propus autorităţile care vizează egalitatea de şanse.

Parteneri

Solicitant:  SIVECO Romania SA

Partener 1:  Academia de Studii Economice Bucureşti

Partener 2:  MEDIAFAX S.A.

Rezultate

 • Realizarea unui ghid privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor, tipărit şi distribuit în 5000 de exemplare
 • Postarea ghidului în format digital pe portalul proiectului (www.carierepentrufemei.ro)
 • Realizarea a 30 de interviuri cu femei de succes
 • Publicarea poveştilor de succes într-o carte care va avea un tiraj de 4000 de exemplare
 • Realizarea unui spot TV pentru promovarea poveştilor de succes ale femeilor cu o audienţă de 300.000 de femei din mediul rural şi urban
 • Acordarea de certificate recunoscute naţional pentru cel puţin 90% din cele 900 de femei selectate, care participă la programele de formare din proiect

Perioadă de derulare: septembrie 2010 - septembrie 2012

StatusFinalizat

3. Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii

Obiectivul general al proiectului este de a creşte accesul la un învăţământ de calitate prin intermediul unor demersuri educaţionale inter şi transdisciplinare orientate către dezvoltarea competenţelor solicitate de societatea modernă şi prin optimizarea procesului educaţional prin utilizarea TIC, inclusiv a tehnologiilor multi-touch.

Descrierea proiectului

Prin implementarea tehnologiei multi-touch în procesul de învăţare, predare, evaluare şi examinare, proiectul aduce valoare adăugată prin metoda inovatoare propusă pentru creşterea calităţii proceselor educaţionale.

Parteneri

Solicitant: Ministerul Educaţiei Naţionale - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar

Partener 1:  SIVECO Romania SA

Partener 2:  Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"

Rezultate

 • 8.600 de profesori formaţi pe curriculumul integrat şi 35.000 de elevi beneficiari ai opţionalului până la sfârşitul proiectului
 • Aplicaţii practice ale conţinutului teoretic transdisciplinar constând în proiecte didactice transdisciplinare, câte un proiect didactic transdisciplinar pentru fiecare din domeniile ştiinţific şi umanist
 • 1410 persoane cu atribuţii în evaluare, examinare şi curriculum formate la nivel naţional (câte o persoană din fiecare liceu)
 • 8 licee câştigătoare ale laboratoarelor multi-touch în urma concursului de proiecte didactice transdisciplinare implicate în dezvoltarea şi implementarea proiectelor didactice transdisciplinare, având la bază tehnologia multi-touch
 • Dezvoltarea unui portal www.transdisciplinar.pmu.ro

Perioadă de derulare: decembrie 2009 - noiembrie 2012

Status: Finalizat

4. Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea Bucureşti-Ilfov

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin cursul "Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii”, în vederea promovării formării profesionale continue şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din domeniul educaţiei.

Descrierea proiectului

Profesorii formaţi prin proiect şi-au dezvoltat atât cunoştinţele pedagogice şi tehnologice, cât şi inteligenţa emoţională, atât de importantă în procesul de predare.

Parteneri

Solicitant: SIVECO Romania SA

Partener 1: Casa Corpului Didactic Bucureşti

Partener 2: Casa Corpului Didactic Ilfov

Rezultate

Perioadă de derulare: aprilie 2009 - martie 2011

Status: Finalizat

5. Profesorul – creator de soft educaţional

Obiectivul general al proiectului îl constituie elaborarea şi implementarea unui program de formare continua pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare - invăţare.

Descrierea proiectului

Proiectul contribuie la elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

Parteneri

Solicitant:  Ministerul Educaţiei Naţionale

Partener 1:  SIVECO Romania SA

Rezultate

 • Elaborarea şi acreditarea unui program de formare continuă dedicat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • Crearea şi multiplicarea în 1500 de exemplare a suportului de curs şi distribuirea acestuia în teritoriu
 • Portalul proiectului: www.profesorulcreator.ro
 • Formarea a 1686 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar
 • Certificarea a minim 80% din numărul total al persoanelor formate
 • Elaborarea şi publicarea raportului privind evaluarea de impact
 • Conferinţa participanţilor la programul de formare continuă

Perioadă de derulare: septembrie 2009 - august 2012

Status: Finalizat

 

B. Proiecte prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCEE)

1. Sistem informatic integrat la nivelul judeţului Dâmboviţa

Obiectivul general al proiectului l-a constituit crearea unui sistem informatic integrat care să pună la dispoziţie servicii publice on-line pentru cetăţeni, mediu de afaceri, instituţii subordonate şi administraţii publice locale şi care să conducă la eficientizarea activităţilor interne care contribuie la realizarea respectivelor servicii.

Descrierea proiectului

Sistemul Informatic Integrat implementat prin proiect are următoarele componente: Subsistem Portal care reprezintă punctul de acces al cetăţenilor pentru utilizarea serviciilor online, Subsistem Informatic pentru Managementul Documentelor şi al Fluxurilor de Lucru care fluidizează circuitul documentelor în cadrul CJ Dambovita, Subsistem Informatic pentru Management care oferă indicatori de analiză pentru conducerea CJ Dâmboviţa, Subsistem Plăţi Electronice, Subsistem Semnătură Electronică, Infrastructură (servere, baze de date, staţii de lucru).

Parteneri

Beneficiar: Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Rezultate

Prin realizarea proiectului s-au pus bazele dezvoltării Sistemului Informatic Integrat la nivelul judeţului Dâmboviţa care va permite Consiliului Judeţean optimizarea activităţii desfăşurate şi furnizarea de servicii publice de o calitate superioară.

Perioadă de derulare: martie 2010 -  iunie 2011

Status: Finalizat

2. Creşterea performanţei în cercetare/dezvoltare prin managementul electronic al documentelor şi fluxurilor de lucru (Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu)

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a fluidiza circuitul documentelor, de a facilita accesul la informaţii şi de a gestiona eficient avalanşa informaţională din cadrul organizaţiei.

Obiective

 • Realizarea unei platforme unice de cooperare în cadrul proiectelor de cercetare/ dezvoltare din cadrul universităţii
 • Realizarea unui management operaţional al fluxului informaţiilor
 • Unificarea fluxului informaţional: toate documentele vor fi stocate electronic într-o „librărie” unică uşor de accesat
 • Crearea unei proceduri de lucru electronice
 • Implementarea unui sistem de securitate a informaţiei avansat prin drepturi riguroase de acces
 • Formarea profesională a personalului din cadrul Universităţii pentru asimilarea modului de utilizare şi exploatare a sistemului informatic dezvoltat

Descrierea proiectului

Proiectul a urmărit creşterea capacităţii tehnice de înregistrare, procesarea şi transmiterea informaţiei despre proiectele de cercetare/dezvoltare, a vizat schimbul rapid de date şi informaţii între cadrele Universităţii pentru îmbunătăţirea procesului de cercetare/dezvoltare. 

Parteneri

Beneficiar:  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu- Jiu

Rezultate

S-a reuşit crearea unei platforme comune care a fluidizat circuitul documentelor, facilitarea accesului informaţiei şi protejarea accesului neautorizat. Comunicarea informaţiilor a fost îmbunătăţită, totodată costurile de procesare a documentelor au scăzut.

Perioadă de derulare: august 2009 - noiembrie 2009

Status: Finalizat

3. Analiza, proiectarea şi implemetarea unui sistem de gestiune a documentelor şi a fluxurilor de lucru  (Universitatea Dunărea de Jos Galaţi)

Obiectivul general al proiectului a fost de a implementa în cadrul Universităţii Galaţi un sistem informatic pentru Managementul Documentelor şi Fluxurilor de Lucru pentru a ajuta în procesul de cercetare şi dezvoltare.

Descrierea proiectului

Prin implementarea proiectului s-a urmărit creşterea capacităţii tehnice de înregistrare, procesare şi transmitere a informaţiei despre proiectele de cercetare/dezvoltare. De asemenea, s-a vizat schimbul rapid de date şi informaţii între cadrele Universităţii pentru îmbunătăţirea procesului de cercetare şi dezvoltare. 

Parteneri

Beneficiar: Universitatea "Dunărea de Jos Galaţi" 

Rezultate

Implementarea aplicaţiei SIVADOC a reuşit într-un mod ordonat şi controlat, monitorizarea, securitatea, circulaţia şi arhivarea tuturor documentelor din activităţile curente ale Universităţii “Dunărea de Jos Galaţi”.

Perioadă de derulare: august 2009 - octombrie 2009

Status: Finalizat

4. eAcademie pentru funcţionari publici

Obiectiv general

Prin acest proiect s-a urmărit creşterea eficacităţii şi eficienţei procesului de instruire a funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală prin implementarea unui sistem de eLearning.

Obiective

 • Crearea unui sistem de instruire ușor accesibil prin intermediul căruia fiecare utilizator are acces la acesta de la computerul la care lucrează
 • Asigurarea unei înţelegeri unitare și cuprinzătoare a subiectelor de instruire
 • Asigurarea unor materiale de curs omogene – acelaşi suport de curs pentru o temă dată
 • Scăderea timpului necesar procesului de formare/ instruire și informare per utilizator
 • Scăderea costurilor (materiale și financiare) necesare procesului de instruire/ formare
 • Asigurarea accesului continuu la instruire/ informare al tuturor funcționarilor publici
 • Construirea unei baze de cunoştinţe electronice care să conţină documentele relevante pentru un funcţionar public
 • Asigurarea de instrumente de evaluare automată

Descrierea proiectului

Proiectul a urmărit creşterea performanţei activităţilor specifice ale funcţionarilor publici, condiţie esenţială pentru prestarea unui serviciu public la nivelul exigenţelor europene în domeniu, care să răspundă necesităţilor tuturor comunităţilor din România.

Parteneri

Beneficiar: Ministerul Societăţii Informaţionale

Rezultate

Proiectul a reuşit să asigure suportul necesar pentru instruirea şi evaluarea funcţionarilor publici, oferind toate instrumentele necesare pentru colaborarea şi comunicarea între instructori şi participanţii la procesul de instruire. Totodată, platforma a asigurat un spaţiu educaţional sigur care a permis derularea în condiţii optime a procesului de instruire online.

Perioadă de derulare: februarie 2011 - iulie 2011

Status: Finalizat

5. “Creşterea eficienţei serviciilor medicale ale Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti prin implementarea de soluţii e-Sănătate"

Obiectivul general al proiectului a fost de a creşte competitivitatea economică şi promovarea interacţiunilor dintre Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti şi cetăţeni/mediu extern, precum şi îmbunătăţirea şi exploatarea pe deplin a potenţialului TIC şi a aplicaţiilor din cadrul spitalului şi eficientizarea actului administrativ şi creşterea calităţii actului medical.

Obiective

 • Înregistrarea întregului parcurs al pacientului şi a tuturor datelor relevante despre acesta, incluzând toate etapele succesive parcurse pentru efectuarea actului medical
 • Creşterea calităţii actului medical
 • Creşterea calităţii actului managerial la nivel de spital
 • Dezvoltarea serviciilor medicale oferite
 • Eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului/policlinicii
 • Comunicarea optimă cu alţi actori ai comunităţii medicale
 • Optimizarea costurilor

Descrierea proiectului

Soluţia implementată în cadrul proiectului a cuprins următoarele componente: Sistemul de gestiune date medicale; Sistemul de gestiune farmacii; Sistemul management de laborator; Sistemul gestiune capacitate de spitalizare; Sistemul de raportare; Sistemul de gestiune a resurselor financiare şi materiale; Portalul pentru comunicare cu beneficiarii externi.

Parteneri

Beneficiar: Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti

Rezultate

Prin implementarea unui Sistem Informatic Medical Integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti s-a creat posibilitatea oferirii de informaţii adecvate în timp util despre: utilizarea resurselor de sănătate, productivitatea muncii, a gradului de acoperire şi al accesibilitătii la diferite servicii de sănătate.

Perioada de derulare: decembrie 2010 – noiembrie 2011

Status: Finalizat

6. Sistem informatic integrat – suport pentru managementul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD ) în vederea îmbunătăţirii stării de conservare a ecosistemelor

Obiectiv general

Menţinerea echilibrului ecologic al biodiversităţii şi al patrimoniului natural, precum şi implementarea măsurilor de îmbunătăţire a stării de conservare a ecosistemelor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

Descrierea proiectului

Realizarea şi implementarea proiectului „Sistem Informatic integrat – suport pentru managementul ARBDD în vederea îmbunătăţirii stării de conservare a ecosistemelor” se face în contextul necesităţii: de a gestiona şi coordona eficient Rezervația Biosferei Delta Dunării, de a dezvolta şi întări capacitatea instituțională a ARBDD, de a integra documente, hărţi de la terţe instituții, de a urmări evoluţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în scopul îmbunătățirii şi menţinerii stării de conservare a speciilor şi habitatelor din rezervaţie.

Parteneri

Beneficiar: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării

Rezultate

 • Implementarea unui Portal cu două componente: secţiune privată şi secţiune publică http://portal.ddbra.ro/
 • Implementarea unui instrument de analiză şi previzionare a evoluţiei indicatorilor  financiar-economici, suport al deciziei manageriale
 • Implementarea unui instrument de suport a instruirii personalului ARBDD
 • Implementarea unei componente care realizează managementul resurselor organizaţiei
 • 82 de persoane din cadrul ARBDD care şi-au îmbunătăţit competenţele profesionale prin instruiri

Perioada de derulare: noiembrie 2009 - noiembrie 2011

Status: Finalizat